Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada


Řazeno chronologicky, sestupně.

svazek 60:
Poloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii. Řecko – Řím – Byzanc – Osmanská říše – Krymský chanát – Ruské impérium – Sovětský svaz – Ukrajina – Ruská federace. K vydání připravili Helena Ulbrechtová a Radomír Vlček.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2022, 384 s., ISBN 978-80-86420-85-1svazek 58:
Mirosław Jankowiak: Lexikum běloruských nářečí v Litvě. Jazykové dědictví balto-slovanského pomezí // Leksyka gwar białoruskich na Litwie. Dziedzictwo językowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2022, 624 s., ISBN 978-80-86420-82-0svazek 57:
Jana Kocková: Neurčité tvary slovesné v češtině, ruštině a němčině a jejich vzájemná ekvivalence.
Academia – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2022, 274 s., ISBN 978-80-200-3285-0 (Academia), ISBN 978-80-86420-81-3svazek 55:
Jakub Mikulecký: Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou. Neoficiální bulharská literatura 1944–1989.
Academia / Slovanský ústav AV ČR, Praha 2021, 511 s., ISBN 978-80-200-3255-3 (Academia), ISBN 978-80-86420-78-3 (Slovanský ústav)svazek 53:
Michal Vašíček: Chrestomatie jihokarpatských nářečí.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2020, 271 s., ISBN 978-80-86420-76-9svazek 52:
Václav Čermák: Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2020, 336 s.,
ISBN 978-80-86420-75-2svazek 51:
Michal Vašíček: Dynamika jihokarpatských nářečí.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2020, 416 s.,
ISBN 978-80-86420-74-5svazek 50:
Mirosław Jankowiak: Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. Charakteristika. Výběr textů.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 468 s.
ISBN 978-80-86420-70-7svazek 49:
Martina Chromá: Apocryphal Questions of Bartholomew in the Slavonic Tradition.
Scriptorium, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2019, 332 s., ISBN 978-80-86420-69-1, ISBN 978-80-88013-86-0svazek 48:
Vladislav Knoll: Církevní slovanština v pozdním středověku.
Scriptorium, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2019, 423 s., ISBN 978-80-86420-73-8; ISBN 978-80-88013-92-1svazek 47:
Marcel Černý – Teodorička Gotovska-Henze – † Ljubomila Solenkova: Sounáležitostí a soudržností k vzájemnému pozná(vá)ní. Sondy z kulturních vztahů mezi Čechy a Bulhary do vzniku ČSR.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2021, 768 s., ISBN 978-80-86420-66-0svazek 46:
Miroslav Olšovský: Anarchie a evidence. Esej o psaní a vidění.
Praha: Academia / Slovanský ústav 2020, 265 s., ISBN 978-80-200-3039-9 (Academia), ISBN 978-80-86420-64-6 (Slovanský ústav)svazek 45:
František Čajka – Marcel Černý (eds.): Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2016, 592 s.
ISBN 978-80-86420-56-1svazek 44:
Božana Niševa – Karolína Skwarska – David Blažek (eds.): Moderní slovanská lexikografie.
Euroslavica, Slovanský ústav AV ČR, Praha 2017, 318 s.,
ISBN 978-80-86420-63-9svazek 43:
Karolína Skwarska – Elżbieta Kaczmarska (eds.): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2016, 440 s.
ISBN 978-80-86420-60-8svazek 42:
T. Derlatka: Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2015, 1130 s.
ISBN 978-80-86420-54-7svazek 41:
Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace.
K vydání připravila Helena Ulbrechtová. Spolupráce Mária Kusá.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2015, 384 s.
ISBN 978-80-86420-53-0svazek 40:
V. Konzal: Staroslověnská modlitba proti ďáblu.
Nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví.

Uspořádali a doplnili F. Čajka a M. Chromá.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2015, 234 s.
ISBN 978-80-86420-51-6svazek 38:
Hanuš Nykl: Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2015, 255 s.
ISBN 978-80-86420-49-3svazek 37:
Edice Studiorum slavicorum memoria, svazek 1
K. Krejčí: Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Vybral, edičně připravil, předmluvu a doslov napsal Marcel Černý. Úvodní stať napsal Vladimír Svatoň. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2014, 664 s.
ISBN 978-80-86420-47-9 (SLÚ), 978-80-87825-03-7 (Euroslavica)

Recenze

L. Merhaut: Karel Krejčí: Literatury a žánry v evropské dimenzi… On-line: odkaz

I. Pospíšil: Rozporný, ale užitečný výbor z Karla Krejčího a pokus o deskripci jeho života a díla. Slavica litteraria 17, 2014, č. 2, s. 89–92.

D. Tureček: Na vlnách typologie. Česká literatura 63, 2015, č. 3, s. 448–451.

M. Charypar: Dlouhá procházka literárními lesy (K novému výboru z díla Karla Krejčího). Svět literatury 25, 2015, 51, 182–185.

S. Vašíčková: Krejčí, K.: Literatury a žánry v evropské dimenzi… Slavica Slovaca 50, 2015, č. 1, s. 87–89.svazek 36:
Veci na dne duše. (A ešte letiace tiene, Vajanský). Dva neznáme rukopisy Štefana Krčméryho. Pripravila Anna Zelenková. Matica slovenská // Slovanský ústav AV ČR, Martin // Praha 2012, 174 s.
ISBN 978-80-86420-46-2 (SLÚ), ISBN 978-80—8128-041-2 (Matica slovenská)

Recenze

M. Forgáč: Krčméryho pokus o prózu (Takmer stratený Krčméry alebo Nad knihou Štefana Krčméryho Veci na dne duše). In: Vertigo 2013, č. 1-2, s. 34-35.

M. Kendra: Vajanský v slovenských a európskych kultúrnych súvislostiach (Takmer stratený Krčméry alebo Nad knihou Štefana Krčméryho Veci na dne duše). Vertigo 2013, č. 1-2, s. 35-36.

A. Maťovčík.: Literárny a ľudský odkaz. In: Literárny týždenník 26, 2013, č. 7-8, s. 12.

V. Žemberová: Nepublikované rukopisy Štefana Krčméryho. In: Slavica Litteraria 16, 2013, č. 1-2, s. 227-231.svazek 35:
Slavica v české řeči III/2. Překlady z východoslovanských jazyků v letech 1891–1918.
K vydání připravili Jiří Bečka a Siegfried Ulbrecht. Kolektiv autorů Jiří Bečka, Marcel Černý, Hanuš Nykl, Zdena Koutenská, Jitka Taušová, Siegfried Ulbrecht.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2012, 652 s.
ISBN 978-80-86420-45-5

Recenze

P. Hofeneder. In: Zeitschrift für Slawistik 58 (2013), 3, S. 360-362.

K. Steinke. In: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, odkaz (26.08.2013).

H. Pfalzova. In: Bibliothek und Medien 33 (2013), 2, S. 38-39.

P. Drews. In: Slavia 83, 2014, č. 1, s. 100-102.

T. Berger. In: Welt der Slaven 59 (2014), 2, S. 386-387.

P. Deutschmann. In: Zeitschrift für Slavische Philologie (ZfSlPh) 72 (2016), 1, S. 232-237.obálka

svazek 34:
F. Čajka: Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011, 240 s.
ISBN 978-80-86420-44-8obálka

svazek 33:
Encyklopedie Byzance. Vladimír Vavřínek s autorskou spoluprací Petra Balcárka.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011, 550 s.
ISBN 978-80-86420-43-1


Recenze

Eva Doležalová. In: Český časopis historický, 110, 2012, č. 2, s. 570-571.

Jan Mikolaj Wolski. In: Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2, 2012, s. 261.

Kateřina Bočková Loudová. In: Studia Mediaevalia Bohemica, 3, 2011, č. 2, s. 327-328.

Růžena Dostálová. In: Listy filologické, 135, 2012, č. 3-4, s. 452-454.svazek 32:
Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského. Autorský kolektiv: M. Černý, P. Kaleta, J. Suchý, F. Šěn, H. Ulbrechtová, J. Vlášek.
Slovanský ústav AV ČR // Společnost přátel Lužice, Praha 2010, 368 s.
ISBN 978-80-86420-39-4


Recenze

T. Derlatka: Po stopách Jakuba Barta-Ćišinského v Praze a v české sorabistice. In: Slavia 81, 2012, 4, s. 501-504.

SV: Po stopách lužického básníka. In: Slovanská vzájemnost 14, 2011, č. 146, září, s. 6.

E. Papcunová: Review. In: Česko-lužický věstník 22, 2012, č. 11-12, s. 82-83.

N. Vosmíková: Review. In: Slovanský přehled 99, 2013, č. 1-2, s. 155-156.svazek 31:
L. Běloševská a kol.: Vzpomínky. Deníky. Vyprávění. (Ruská emigrace v Československu) //
Воспоминания. Дневники. Беседы. Русская эмиграция в Чехословакии
. Svazek 1.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011, 672  s.
ISBN 978-80-86420-38-7obálka

svazek 30:
V. Bechyňová – M. Černý – P. Kaleta (edd.): K. J. Erben: Slovanské bájesloví.
Slovanský ústav AV ČR // Etnologický ústav AV ČR, Praha 2009, 511 s.
ISBN 978-80-87112-25-0 (Etnologický ústav), ISBN 978-80-86420-37-0 (Slovanský ústav)


Recenze

J. Vaculík: Erben, Karel Jaromír. Slovanské bájesloví… Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 125.

J. Bartoň: Wudaće mytologiskich studijow Karela Jaromíra Erbena. Rozhlad 61, 2011, № 10, s. 19–21.

H. Ulbrechtová: Karel Jaromír Erben jako slovanský mytolog. Akademický bulletin 2011, č. 2 (únor), s. 30–31.

A. Brummer: Karel Jaromír Erben, Slovanské bájesloví… Slovanský přehled 97, 2011, č. 1–2, s. 231–232.

J. Pácalová: Erben, Karel Jaromír: Slovanské bájesloví… Slovenská literatúra 58, 2011, č. 3, s. 283–286.

M. Vepřek: Slovanské bájesloví Karla Jaromíra Erbena. Bohemica Olomucensia 4, 2012, č. 3, s. 249–250.

M. Stanonik: Karel Jaromír Erben, Slovanské bájesloví… Studia mythologica Slavica 16, 2013 [Ljubljana], s. 277–283.

M. Téra: Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví… Slavia 81, 2012, č. 3, s. 371–372.

F. Litecký: Sedem viet o siedmich knihách [mj. Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví…]. Slovenské pohľady 4 (127), 2011, č. 11, s. 122–125.svazek 29:
R. Šišková: Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2009, 197 s.
ISBN 978-80-86420-36-3 (SLÚ), 978-80-85494-88-4 (Euroslavica)obálka

svazek 28:
R. Šišková – M. Mušinka – J. Hrušovský: Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska. Jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2009, 312 s.
ISBN 978-80-86420-35-6 (SLÚ), 978-80-85494-89-1 (Euroslavica)obálka

svazek 27:
A. Zelenková: Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov.
Slovanský ústav AV ČR// Univerzita Konštantína Filozofa, Praha// Nitra 2009, 377 s.
ISBN 978-80-86420-34-9 (Slovanský ústav), ISBN 978-80-8094-648-7 (Univerzita Konštantína Filozofa)


Recenze

M. Černý. In: Slovanský přehled 99, 2012, č. 1-2, s. 77.

J. Jankovič. In: World Literature Studies 3 (20), 2011, č. 3, s. 99-100.

P. Káša. In: Slovenská literatúra 58, 2011, č. 1, s. 78-80.

J. Linda. In: Slavistika (Beograd) 16, 2012, s. 667-668.

A. Mikulášek. In: Slovenské pohľady 2011, č. 11, s. 137-140.

A. Perdih: Literarni odnosi med Čehi in Slovaki. In: Slavistična revija (Ljubljana) 59, 2011, č. 1, s. 103-105.

M. Pokorný. In: Slavia Occidentalis (Poznań) 68, 2011, s. 267-268.

Z. Rédey: Česko-slovenské literárne vzťahy v rovine „nesamozrejmosti“. In: Slavia 81, 2012, č. 4, s. 455-475.

P. Šenkár: Medzikultúrne česko-slovenské vzťahy ako dôkaz spoločnej cesty stáročiami. In: Kultúra a súčasnosť 10. UKF, Nitra 2011, s 153-158.

N. V. Švedova. In: Slavjanovedenie (Moskva) 2012, č. 6, s. 111-114.

H. Voisine-Jechova. In: Revue des Études Slaves (Paris) 133, 2012, s. 301-302.

V. Žemberová: Kontinuá slovenských a českých vzťahov. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Tribun EU, Brno 2011, s. 23-29.

T. Žilka: Komplexná práca o česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahoch. In: Slavica Litteraria 14, 2011, č. 2, s. 156-159.

T. Žilka. In: Almanach Nitra 2011. Garmont, Nitra 2011, s. 357-359.svazek 26:
H. Ulbrechtová: Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii.
Slovanský ústav, Praha 2009, 311 s.
ISBN 978-80-86420-32-5


Recenze

Ludmila Mnich. In: Conversatoria Litteraria. Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badaň literaturoznawczych. Siedlce-Banská Bystrica 2010, III, 2010, s. 329-331.

Danuše Kšicová: Nově o ruské poezii. In: Svět literatury. Časopis pro novodobé literatury XXI, 2011, č. 44, s. 223-226.Ost-West Problematik...

svazek 25:
S. Ulbrecht und H. Ulbrechtová (Hrsg.): Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte
Problematika Východ–Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty
Slovanský ústav AV ČR// Neisse Verlag, Praha// Dresden 2009, 800 s.
ISBN 978-80-86420-31-8 (Slovanský ústav), ISBN 978-3-940310-31-6 (Neisse Verlag)


Recenze

V. Strebel: Review. Germanoslavica. 2010, 21, 1-2, s. 241-243.

K. Teller: Die Attraktivität und Überschreibung von Gegensätzlichkeiten. Slavia 80 (2011), 1, S. 98-105.

G. Marinelli-König: In: H-Soz-u-Kult, 07.04.2011, odkaz; H-Net. Humanities and Social Sciences online, odkaz (28.04.2011)

R. Ibler. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO) 59 (2010), 2, S. 232-233; recensio.net. Rezensionsplattform für europäische Geschichtswissenschaft, odkaz (28.04.2011)

M. Křížová. In: Comparativ – Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 20 (2010), 5, S. 135-137.

M. Madela. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 57 (2011), S. 240-243.

K. Steinke. In: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, odkaz (21.10.2014)

Wolfgang F. Schwarz. In: Zeitschrift für Slavische Philologie, Bd. 69, 2012/2013, H. 1, S. 230-234.


Z dalších ohlasů

„Das Buch behandelt die Ost-West-Relationen auf kulturellem, insbesondere literarischem Gebiet.
Mit Hilfe einer komparatistischen und intertextuellen Betrachtungsweise gelingt es den Autoren, die wechselseitigen Beziehungen und Verflechtungen der Kulturen und Literaturen in Ost- und West-Europa zu erhellen.
Insgesamt vermittelt der Band eine hochintellektuelle literaturwissenschaftliche Schau auf die ‚Szene’ der Literaten und Philosophen der zurückliegenden 200 Jahre.“ (Dr. Rolf Regel / Suhl, den 25.07.2010)svazek 24:
P. Milko: Órigenés učitel
Slovanský ústav AV ČR, Nakladatelství Pavel Mervart (edice Pro Oriente, sv. 6), Praha 2008, 206 s.
ISBN 978-80-86420-30-1svazek 23:
Slavica v české řeči III. Část 1. Překlady ze západo- a jihoslovanských jazyků v letech 1891–1918.
Pod vedením Jiřího Bečky a Siegfrieda Ulbrechta - Zdena Koutenská a Jitka Taušová
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2008, 554 s.
ISBN 978-80-86420-28-8


Recenze

K. Steinke. In: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft 08-1/2-016.

W. Keßler. In: ABDOS-Mitteilungen 29 (2009), 1, S. 16.

P. Drews. In: Slavia 78 (2009), 1, S. 153-154.

T. Berger. In: Welt der Slaven 55 (2010), 1, S. 207-208.

M. Černý. In: Slavjanski dialozi (Plovdiv) 7 (2010), 10-11, S. 258-263.svazek 22:
Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. Sborník studií.
K vydání připravila Helena Ulbrechtová. Spolupráce Mária Kusá.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2007, 274 s.
ISBN 80-86420-25-6


Recenze

E. Maliti. In: Slovak review, roč. 17, č. 1, Bratislava 2008, s. 103–106.

D. Kšicová: Bohatá úroda syntetických prací. In: Sborník prací FF BU, Slavica Litteraria X 11, r. 11, č. 1 (2008), s. 141–145.

H. Nykl. In: Vostočnojevropejskije issledovanija. Moskva 2008, 7, s. 165–167.

S. Pašteková. In: Revue svetovej literatúry XLVII, 2011, 4, s. 124–125.

E. Maliti. In: World Literature Studies 2, Voll. 3 (20), 2011, s. 127–130.obálka

svazek 21:
A. Zelenková: Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2006, 140 s.
ISBN 80-86420-24-8


Recenze

H. Voisine-Jechova: Zelenková Anna, Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho [Prosodie et versification slovaques dans un manuscrit de Š. K.] (1935), Praha, Slovanský ústav – Euroslavica, 2006, 140 pages.
In: Revue des Études Slaves (Paris) LXXVIII, 2007, 4, s. 541.

N. V. Švedova: [Bez názvu.]
In: Slavjanovedenie (Moskva) 2009, č. 2, s. 112-113.

P. Koprda: Zelenková, Anna: Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).
In: Slovenská literatúra 54, 2007, č. 2, s. 150-151.

L. Čúzy: Priblíženie dosiaľ neznámeho rukopisu Š. Krčméryho.
In: Slovenské pohľady IV+123, 2007, č. 6, s. 121-124.

A. Maťovčík: Krčméryho verzologická štúdia.
In: Literárny týždenník XX, 2007, č. 19-20, s. 13, 16. 5.

F. Štraus: Štefan Krčméry v Pražákovej pozostalosti.
In: Slovenské pohľady IV+123, 2007, č. 4, s. 150.

I. Pospíšil: Neznámý rukopis v úskalí česko-slovenských vztahů.
In: Stil (Beograd), 2007, s. 428-430.

I. Pospíšil: Neznámy Štefan Krčméry a česko-slovenské vzťahy (písané v českom jazyku).
In: Slovenské pohľady IV.+124, 2008, č. 2, s. 145-147.

M. Pokorný: Objevný pohled na jednu kapitolu česko-slovenských vztahů.
In: Opera Slavica 18, 2008, č. 1, s. 47-48.

E. Sztakovicsová: Krčméryho prínos do teórie slovenského verša.
In: Litteraria Slavica 11, 2009, č. 2, s. 182-183.

W. Rzońca: [Bez názvu.]
In: Slavia Occidentalis 66, 2009. Poznań 2009, s. 243-244.svazek 20/II:
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Sancti Gregorii Magni, Romani pontificis, XL Homiliarum in Evangelia in versione bohemo-slavonica. Díl druhý. Homilie XXV–XL.
K vydání připravil Václav Konzal za pomoci Františka Čajky. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2006, 800 s. (XL + 706 + LIV)
ISBN 80-86420-26-4svazek 20/I:
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Sancti Gregorii Magni, Romani pontificis, XL Homiliarum in Evangelia in versione bohemo-slavonica. Díl první. Homilie I–XXIV.
K vydání připravil Václav Konzal. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2005, LVI + 684 s.
ISBN 80-86420-22-1


Recenze

J. Bartoň: Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Praha, Slovanský ústav AV ČR / Euroslavica, díl I. 2005, díl II. 2006, ed. Václav Konzal, Salve. Revue pro teologii a duchovní život 4 (2007), s. 141-143.

F. Čajka: Dvoudílná edice Čtyřiceti homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu, Homo bohemicus 2008, 1, s. 79-80.

Г. Дюлгерова-Христова: Първо критическо издание на славянския средновековен превод на Беседите на папа Григорий Велики върху Евангелието, Palaeobulgarica/Старобългаристика 33 (2009), 3, s. 98-103.

К. А. Максимович: Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na Evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Русский язык в научном освещении 15 (2008), 1, s. 303-307.

M. Vepřek: Čtyřicet homilií v českocírkevněslovanském překladu, Slavia 77 (2008), 4, s. 443-445.svazek 19:
R. Šišková – M. Mušinka – A. Mušinka: Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2005, 184 s. + doprovodné CD.
ISBN 80-86420-20-5


Recenze

М. Мушинка: Подарунок чеської академії наук україністам Словаччини. Slavia 75 (2006), s. 229-231.

П. Гриценко: Šišková R., Mušinka M., Mušinka A., Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957-1967; Мовознавство 6, 2006, s. 77-81.

В. Мокиенко: Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957-1967 Slavia 78 (2009), s. 124-128.svazek 18:
Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v literárním procesu ve 20. století. Redakce Helena Ulbrechtová-Filipová.
Autorský kolektiv: M. Černý, P. Kaleta, L. Martinek, M. Pokorný, I. Pospíšil, R. Pultzlacher-Buchtová, M. Sobotková, H. Ulbrechtová-Filipová, A. Zelenková
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004, 488 s.
ISBN 80-86420-19-1


Recenze

T. Derlatka: Review. In: Pamętnik Słowianski, Tom LV, Warszawa 2005, z. 2, s. 124-130.

dL. Martinek: Zycie literackie na Zaolziu 1920-1945. Oficyna wydawnicza STON 2, Kielce 2008, s. 27, 157.svazek 17:
Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918. Sborník studií.
Autorský kolektiv: Jiří Bečka, Jasna Hloušková, Marie Sobotková, Helena Ulbrechtová-Filipová, Slavomír Wollman, Anna Zelenková
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2003, 217 s.
ISBN 80-86420-15-9


Recenze

P. Poslední: Review. Slavia 73 (2004), 2, s. 194-196.svazek 16:
Z. Ribarova: Indexy k Staroslověnskému slovníku.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2003, 241 s.
ISBN 80-86420-14-0 (soft cover)
ISBN 80-86420-16-7 (hard cover)


Recenze

V. S. Tomelleri. Review. Byzantinoslavica 64 (2006), s. 333–336.

P. Stankovska. Review. Slavia 74 (2005), s. 93–85.svazek 15:
O. Leška: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny.
K vydání připravila Z. Skoumalová.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2003, XXXIV + 478 s.
ISBN 80-86420-13-2svazek 14:
S. Albrecht: Geschichte der Grossmährenforschung in den Tschechischen Ländern und in der Slowakei.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2003, 314 s.
ISBN 80-86420-10-8svazek 13:
Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890.
K vydání připravil J. Bečka a kol.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2002, 629 s.
ISBN 80-86420-08-6svazek 12:
Slavica v české řeči I. České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860.
Druhé doplněné vydání připravili J. Bečka a K. Skwarska.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2002, 168 s.
ISBN 80-86420-07-8


Recenze

M. Černý: První dva svazky projektu českých slavik. Česká literatura 53, 2005, č. 1, únor, s. 112–117.

T. Berger: Slavica v české řeči I, II. Welt der Slaven 50, 2005, S. 186–188.

M. Černý: Slavica – dlouholetý projekt mapování českého zájmu o slovanské literatury. Славистика 10, 2006 [Београд], с. 349–353.

M. Černý: Slavica v české řeči [I., II., III/1.]. Славянски диалози 7, 2010 [Пловдив], № 10–11, с. 258–263.svazek 11:
Staročeský Hlaholský Comestor. (Editio princeps). K vydání připravila a úvodní studii napsala L. Pacnerová.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2002, LVI + 120 s.
ISBN 80-86420-06-X


Recenze

V. Čermák: Dvě nové edice staročeských hlaholských památek. Listy filologické 128, 2005, s. 375–378.svazek 10:
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl II. (1930–1939).
Odpověd. redaktorka L. Běloševská, Slovanský ústav AV ČR, Praha 2001, 640 s.
ISBN 80-86420-04-3svazek 9:
O. Leška – N. Savický – R. Šišková: Mluvnice současné ukrajinštiny.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2001, 255 s.
ISBN 80-86420-02-7svazek 8:
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl I. (1919–1929).
Odpovědná redaktorka L. Běloševská,
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2000, 368 s.
ISBN 80-86420-01-9svazek 7:
Česká bible Hlaholská (bible Vyšebrodská), vydala L. Pacnerová.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2000, LVI + 526 s.
ISBN 80-85494-49-3


Recenze

V. Čermák: Dvě nové edice staročeských hlaholských památek. Listy filologické 128, 2005, s. 375–378.svazek 6:
Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice. 1919–1939. (Méně známé aspekty).
Pod redakcí L. Běloševské, Slovanský ústav AV ČR, Praha 1999, 352 s.
ISBN 80-86420-00-0svazek 5:
Centrisme interlittéraire des littératures de L´Europe centrale.
Rédacteurs: Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., Doc. PhDr. Miloš Zelenka, CSc., Masarykova univerzita, Brno 1999, 115 s.
ISBN 80-210-2037-7svazek 4:
Česká literární věda – slavistika v období Pražského jara (1967–1969). Bibliografie.
Připravila A. Vachoušková s kol. pracovníků, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 1998, 384 s.
ISBN 80-85494-44-2svazek 3:
Z. Sládek – L. Běloševská a kol. autorů: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918–1939).
Euroslavica, Praha 1998, 344 s.
ISBN 80-85494-48-5svazek 2:
Jihoslovanské literatury v českém prostředí.
Ed. I. Pospíšil – M. Zelenka, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1999, 190 s.
ISBN 80-210-2144-6svazek 1:
O. Leška – R. Šišková – M. Mušinka: Vyprávění z Podkarpatí / Rozpovidi z Pidkarpattja. Ukrajinská nářečí východního Slovenska.
Euroslavica, New York – Praha – Kyjev 1998, XXII + 323 s. + XVI s. fotograf. přílohy
ISBN 80-85494-39-6 (soft cover)
ISBN 80-85494-40-X (hard cover)
Slovníky a jiné publikace


Dana Hašková – Anastazie Kopřivová – Ljubov Běloševská † – Julie Jančárková – Sergej Gagen:
Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu. Biografický slovník
. Academia – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2023, 750 s., ISBN 978-80-200-3437-3 (Academia), ISBN 978-80-86420-87-5 (Slovanský ústav)

Rozsáhlý biografický slovník představuje významné ruské emigranty, kteří po roce 1917 opustili svou vlast a našli útočiště v meziválečném Československu, kde se postupně zapojili do vědecké, kulturní, politické nebo spolkové činnosti. Ve výjimečných případech jsou uvedeni ruští životní partneři či partnerky význačných českých osobností.
Základními prameny při tvorbě hesel byly – stejně jako u ruskojazyčné verze slovníku – kromě kartotéky Slovanského ústavu i osobní kartotéka A. Kopřivové, kartotéka Slovanské knihovny, stejně jako literatura a archivní materiály z ruských, českých a slovenských archivů. Použity byly také materiály z rodinných archivů potomků emigrantů a doklady z matrik či záznamy z obecních úřadů a kronik. Jednotlivá hesla obsahují základní biografické údaje o konkrétní osobě a rodinných příslušnících, adresy pobytu v ČSR, je zaznamenáno vzdělání a zaměstnání v předrevolučním Rusku i v ČSR, eventuální účast v občanské válce a samotná emigrace, členství v ruských, českých i mezinárodních vědeckých, kulturních a zájmových spolcích a organizacích, udělené řády a vyznamenání. Pokud dotyčná osoba z ČSR odjela do další země, je uvedeno kdy, kam a stručně i její činnost v novém „domově“. Heslo obsahuje bibliografické odkazy a údaje o českých i zahraničních archivech, ve kterých jsou materiály dané osobnosti uloženy, a výběrovou literaturu.
Slovník je doplněn krátkou souhrnnou statí o ruské emigraci v meziválečném Československu, stručnou charakteristikou všech armád bojujících v občanské válce, seznamem emigrantských spolků, institucí a organizací v ČSR zmiňovaných v jednotlivých heslech. Příloha slovníku obsahuje srovnání dobových důstojnických hodností ruské a československé armády a seznamy názvů vzdělávacích, kulturních a vědeckých institucí, spolků, vojenských uskupení, vyznamenání aj. v jejich originální jazykové podobě. Její součástí je rovněž anotovaný seznam potomků emigrantů, kteří se narodili již v Československu a později se zařadili mezi významné představitele české a slovenské vědy, kultury a sportu.Mirosław Jankowiak – Kiryl Kascian [eds.]:
In the Shadow of Others. Belarusian-Latvian Relations from the Past to Nowadays. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2022, 592 s., ISBN 978-80-86420-84-4

Bělorusko a Lotyšsko jsou sousedé, které pojí řeka Daugava. Proto mají obyvatelé obou sousedních států a národů dlouhodobé zkušenosti s tím, jak spolu žít a jak spolupracovat, ty⁠ sahají přinejmenším do raného středověku. Přesto lze Lotyše stěží označit za ty, jež Bělorusové vnímají jako sobě blízké. Totéž zřejmě platí i pro pohled Lotyšů na Bělorusy, historicky totiž byla větší pozornost věnována vztahům Lotyšů s Němci, Poláky nebo Rusy. Analýza kulturních, jazykových a historických vztahů mezi Bělorusy a Lotyši tak tvoří důležitou součást vzájemného porozumění a vývoje reálií mezi oběma státy a společnostmi.
Kolektivní monografie sestává ze čtyř tematických bloků: 1. Archeologie a historie, 2. Etnologie, folkloristika, orální historie, 3. Sociální aktivity, dějiny vzdělávání, filosofie a 4. Věda, kultura a umění, literatura, cestovní ruch. Čtenář zde najde informace o různých vědních oborech, bělorusko- lotyšských vazbách a obecně o sférách spolupráce mezi Bělorusy a Lotyši uspořádané chronologicky od středověku po současnost. Kniha začíná statí o historii výzkumu bělorusko-lotyšských vztahů na přelomu 20. a 21. století, autory pětadvaceti článků jsou badatelé z Běloruska, Lotyšska, Polska a České republiky.Дана Гашкова – Анастасия Копршивова – Любовь Белошевская – Юлия Янчаркова – Сергей Гаген:
Представители эмиграции c терpитории бывшей Российской Империи в Чехословакии (1918–1945). Биографический словарь. Academia – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2021, 606 s., ISBN 978-80-200-3208-9 (Academia), ISBN 978-80-86420-91-2 (Slovanský ústav)

Publikace představuje jak životopisné údaje, tak i vědeckou a kulturní činnost emigrantů z území bývalého Ruského impéria, kteří po roce 1917 přišli do Československa. Slovníkovou formou jsou zde prezentovány údaje získané z tištěných pramenů, archivních dokumentů a zvukových záznamů pamětníků. Přestože je pozornost věnována všem sociálním vrstvám ruskojazyčné emigrace, zdůrazněny jsou především ty osobnosti, které ve svých oborech zaujaly v meziválečném Československu významné postavení, podílely se na rozvoji československé vědy, kultury, umění, sportu i řady dalších oborů a odvětví, případně dosáhly úspěchů jinde ve světě. Slovník obsahuje 1 260 životopisných medailonků vybraných představitelů ruské emigrace. Základní údaje byly čerpány z Kartotéky ruských emigrantů Slovanského ústavu AV ČR, Kartotéky ruských, ukrajinských a běloruských emigrantů Slovanské knihovny a soukromého archivu A. Kopřivové. Kritériem pro výběr osobností byla jejich vědecká, kulturní, sportovní nebo politická činnost. Jsou mezi nimi představitelé humanitních, přírodovědných a technických oborů, středoškolští a vysoko- školští pedagogové, výtvarníci, hudební skladatelé, operní pěvci, baletní mistři a herci (včetně členů pražské skupiny MCHT, která působila na území ČSR poměrně krátce), sportovci, vojáci z povolání, kteří sloužili v československé armádě, i lékaři, kteří působili na celém území tehdejšího Československa. Zastoupeni jsou i představitelé různých emigrantských spolků a uskupení, v ojedinělých případech sem byly zařazeny i osobnosti, které sice sami neemigrovaly, ale s ruskou emigrací je pojily blízké vztahy (např. Naděžda Kramářová nebo Roman Jakobson), a životní partneři či partnerky významných českých osobností (např. manželky legionářů).
Bibliografický slovník tak rozšiřuje řadu prací, které mapují působení ruské emigrace např. ve Francii, Severní či Jižní Americe (např. Русские в Северной Америке, Незабытые могилы, Российское зарубежье во Франции apod.). V českém prostředí však podobně zaměřená práce dosud chyběla.
Ve slovníku jsou soustředěny všechny podstatné informace o jednotlivých osobách dostupné k datu jeho vydání. Autoři si samozřejmě uvědomují omezení a možné chyby dané např. i tím, že po roce 1945 přestaly vycházet ruské emigrantské noviny a časopisy, které uveřejňovaly např. nekrology či stati k životním jubileím apod. Vzhledem k tomu, že v  polovině dvacátých let minulého století v Československu žilo přibližně 30 000 emigrantů z Ruska, nemohl být výběr osobností z řad emigrace vyčerpávající. I z toho důvodu bude v budoucnu na webových stránkách Slovanského ústavu zpřístupněna česká verze slovníku, kterou bude možné postupně rozšiřovat, doplňovat a upřesňovat jednotlivé údaje.
Obracíme se proto na veřejnost s prosbou o zaslání jakýchkoliv doplňujících informací o ruských emigrantech působících v meziválečném Československu a o jejich přínosu tehdejší společnosti. Pokud máte takové informace potvrzené, kontaktujte, prosím, dr. Danu Haškovou na emailové adrese haskovad@slu.cas.cz.Eva Šlaufová – Karolína Skwarska – Václav Čermák (edd.):
Proměny české slavistiky po roce 1989.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2020, 576 s., ISBN 978-80-86420-68-4

Soubor téměř třiceti studií se pokouší zmapovat vývoj slavistických oborů na jednotlivých pracovištích v České republice po roce 1989. Jednotlivé studie nejčastěji popisují stručný stav oboru po přelomovém roce 1989 a soustřeďují se na vývojové tendence slavistických výzkumů do současnosti. Pozornost je věnována také formování nových univerzitních i neuniverzitních pracovišť, např. na FF Univerzity Palackého, Ostravské univerzitě, Univerzitě Pardubice. Několik studií rozebírá otázku znovuobnovování Slovanského ústavu AV ČR a vývoj jeho oborového směřování v synchronní i diachronní filologické perspektivě.


Recenze

V. Dvořáčková. In: Práce z dějin Akademie věd 2022, roč. 14, č. 1.
odkazPetra Melichar:
Empresses of Late Byzantium. Foreign Brides, Mediators and Pious Women.
Peter Lang, Berlin 2019, 497 s., ISBN 978-3-631-74667-7; ISBN 978-3-631-79167-7; ISBN 978-3-631-79168-4; ISBN 978-3-631-79169-1Alexander Höllwerth:
Das Warschauer Ghetto. Zwischen „Ausnahmezustand“ und permanent schlechtem Gewissen. Eine Untersuchung anhand zentraler Texte der polnischen Literatur. Mit einem Vorwort von Claus Leggewie.
Berlin: Peter Lang, GmbH, 2020. 537 s.,
ISSN 2195-3406 ISBN 978-3-631-77927 (Print) E-ISBN 978-3-631-81489-5 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-81490-1 (EPUB) E-ISBN 978-3-631-81491-8 (MOBI) DOI 10.3726/b16652A. Höllwerth – U. Knoll – H. Ulbrechtová (Hrsg.): „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten.
Peter Lang, Berlin – Bern – Bruxelles –New York –Oxford – Warszawa – Wien 2019, 419 s.
ISBN (Print) 978-3-631-74563-2, E-ISBN (E-PDF) 978-3-631-77106-8, E-ISBN (EPUB) 978-3-631-77106-8, E-ISBN (MOBI) 978-3-631-77106-8, DOI 10.3726/H. Ulbrechtová – F. Thomas Grub – E. Platen – S. Ulbrecht (Hrsg.): Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung.
Kulturverlag Kadmos, Berlin 2018, 411 s.
ISBN 978-3-86599-360-1


Recenze

P. Drews. KULT_online 58 (2019), https://journals.ub.uni-giessen.de/kult-online/ (02.05.2019)B. Niševa – D. Blažek – I. Krejčířová – K. Skwarska – E. Šlaufová – M. Vašíček (eds.): Slovanská lexikografie počátkem 21. století
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 20.–22. 4. 2016
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 544 s.
ISBN 978-80-86420-65-3obálka

K. Brankačkec:
Distribution und Funktionen von Vergangenheitsformen im älteren Obersorbischen. Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Altpolnischen und Alttschechischen. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014, 186 S.
ISBN 978-3-631-64668-7 (Print), E-ISBN 978-3-653-04170-5 (E-Book), DOI 10.3726/978-3-653-04170-5obálka

S. Ulbrecht:
Schloss Johannesberg, Jauernig und Umgebung. Begegnungen von Personen und Kulturen in einer europäischen Region.
Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, Görtlitz 2012, 86 S.
ISBN 978-3-87057-294-5


Recenze

W. Achnitz. In: Schlesien in Kirche und Welt 40 (2013), 2, S. 24.

K. Growka. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 14, Jeseník 2013, S. 71-72.

H. Komárková. In: Slezský sborník. Acta Silesiaca 111, 2013, č. 1, s. 146.

K. Growka. In: Časopis slezského zemského muzea, série B, 62 (2013), 1, S. 93.

H. Pfalzova. In: Bibliothek und Medien 33 (2013), 2, S. 29-30.

W. Kessler (W. K.). In: Bibliothek und Medien 34 (2014), 2, S. 46-47.obálka

J. Jančárková:
Istorik iskusstva Nikolaj Lvovič Okuněv (1885–1949). Žiznennyj puť i naučnoe nasledie.

Heidelberger Publikationen zur Slavistik: Peter Lang Verlag, 2012, 318 s.
ISBN 978-3-631-62395-4


Recenze

G. P. Mel´nikov. In: Slavjanovedenije, čis. 6 (2013), s. 91–94.

E. P. Serapionova: Novoje issledovanije o žizni i dejatel´nosti N. L. Okuněva. In: Slavjanskij almanach 2012, Moskva 2013, s. 475–478.Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I.
Praha – Pragae 2008n, ISBN 978-80-86420-33-2
- Fasciculus 1 (Prolegomena), Praha – Pragae 2008, 64 s.
- Fasciculus 2 (Prolegomena – Tabellae synopticae monumentorum slavicorum). Praha – Pragae 2008, 64 s.
- Fasciculus 3 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum). Praha – Pragae 2009, 64 s.
- Fasciculus 4 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum; A-athalameutos). Praha – Pragae 2010, 64 s.
- Fasciculus 5 (athanasia-anaktasthai). Praha – Pragae 2011, 64 s.
- Fasciculus 6 (anakyliein-apokalyptein). Praha – Pragae 2012, 64 s.
- Fasciculus 7 (apokalypsis-afetérion). Praha – Pragae 2013, 64 s.
- Fasciculus 8 (afé-góniaios). Praha – Pragae 2014, 68 + 8 s.

Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I. Prolegomena; A–G. Praha – Pragae 2014, 524 s., ISBN 978-80-86420-33-2.P. Milko:
Úvod do byzantské filosofie.
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2009, 265 s.
ISBN 978-80-8737813-7 (Pavel Mervart)


obálka

R. Šišková – N. Savický:
Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník.
Praha, LEDA ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, Praha 2008, 1026 s.


Recenze

V. Lendělová: Nikolaj Savický – Růžena Šišková: Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník, Slavia 78 (2009), s. 128-131.

Л. Даниленко: Šišková R., Savický N., Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník, Мовознавство 1, 2009, s. 90-92.“Скит”. Прага 1922–1940.
Антология. Биографии. Документы. Вст. статья, общ. ред. Л. Н. Белошевской.
Moсква, Славянский институт АН ЧР, Русский путь 2006, 768 с.
ISBN 5-85887-208-5


Recenze

A. Rogachevskii (University of Glasgow): „Skit“. Praga. 1922–1940. Antologiia. Biografii. Dokumenty. Edited by L. Beloshevskaia. Moscow: Russkii put', 2006. In: Central Europe, vol. 6, No.1, May 2008, pp. 70–72.

A. Kuzněcova: Ni dnja bez knigi. In: Znamja. 2006, č. 7, s. 235–236.

L. Kostjukov: Popytka uviděť celoje. In: Znamja. 2007, č. 2, s. 212–213.

A. Martynov: I s ravnodušijem – Kornilov In: Nezavisimaja gazeta, Ex-Libris. 04.05.2006.

M. Ejdelman: Pražskaja nota. Russian Journal. 29.06.2006. http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Prazhskaya-nota.

D. Davydov: Pražskij vektor. In: Knižnoje obozrenije. 6.11.2006.

S. Fedjakin: „Skit“ Praha 1922-1940. Antologija Biografii. Dokumenty. In: U knižnoj polki. 2006, č. 4, s. 6.

V. Leonidov: Russkaja muza na beregach Vltavy. In: Rossijskije vesti, č. (15) 1865, 25.04.–02.5.2007.

Ne skitalci, no „skitci“. In: Literaturnaja gazeta, č. 22–23 (6123), 30.05.2007.M. Sádlíková a kol.:
Velký česko-ruský slovník.
Praha, Leda 2005, 1407 s.


Recenze

A. I. Izotov: Novyj češsko-russkij slovar´. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 19. Lingvistika i mežkul´turnaja kommunikacija, No. 4, 2008, s. 178–184.I. Krejčířová – M. Sádlíková – N. Savický – R. Šišková – E. Šlaufová:
Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů.
2., podstatně doplněné a opravené vydání, Praha, Academia 2004, 286 s.З. Рибарова:
Речник на црковнословенскиот язик од македонска редакция.
Скопjе, Институт за македонски язик 2000-2003, 374 с.M. Sádlíková a kol:
Velký česko-ruský slovník (elektronická verze).
Praha, Leda 2002N. Savický – R. Šišková – E. Šlaufová:
Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů.
Praha, Academia 1999, 133 s.K. Hora – F. V. Mareš:
Makedonsko-český slovník s Makedonskou gramatikou F. V. Mareše.
Red. E. Bláhová, Z. Ribarova, Praha, Slovanský ústav, Euroslavica 1999, 638 s.Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae paleoslovenicae. Díl I–IV.
Hlavní redaktor: Zoe Hauptová, Praha, Euroslavica 1997, 1048 s.

Slovník jazyka staroslověnského V – Dodatky a opravy k I. dílu / Lexicon linguae palaeoslovenicae V– Addenda et corrigenda ad volumen I.

- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 53, Praha – Pragae 2010.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 54, Praha – Pragae 2011.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 55, Praha – Pragae 2012.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 56, Praha – Pragae 2014.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 57, Praha – Pragae 2015.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 58, Praha – Pragae 2015.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 59, Praha – Pragae 2016.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 60, Praha – Pragae 2016.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Dodatky a opravy k I. dílu (Addenda et corrigenda ad volumen I), Praha – Pragae 2016, 504 s., ISBN 978-80-86420-23-3.A. Kurimský – N. Savický – R. Šišková:
Ukrajinsko-český slovník. Díl I-II.
Praha, Academia 1994-1996, 1377 s.Старославянский словарь по рукописям Х–ХI вв.
Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Е. Благовой.
Москва, Русский язык 1994, 842 c.Bibliografický přehled od r. 1998 do r. 2004Elektronické databázeEdice Věda kolem nás


V Edici Věda kolem nás dosud vyšly v nakladatelství Academia následující publikace přibližující vědeckou činnost a výzkumné projekty Slovanského ústavu. Všechny jsou dostupné v PDF verzi na webu Edice.

Dvojjazyčná lexikografie a SLÚ AV ČR
PhDr. Iveta KrejčířováGORAZD: Digitální portál staroslověnštiny
PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.The GORAZD Project: An Old Church Slavonic Digital Hub
PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.Проект ГОРАЗДЪ: Цифровой портал старославянского языка
PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Martina Chromá, Ph.D., Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D., PhDr. Štefan Pilát, Ph.D., Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.Církevněslovanská kultura v Rumunsku
Vladislav KnollStaroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách
PhDr. František Čajka, Ph.D. a kol.František Dvorník
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr.h.c.


Nikolaj Lvovič Okuněv
PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.Výzkum jihokarpatských nářečí ve Slovanském ústavu AV ČR
Mgr. Michal Vašíček, Ph.D., Mgr. Růžena ŠiškováKrym v dějinách, literatuře a médiích
Helena Ulbrechtová, Siegfried Ulbrecht, Kerstin Susanne JobstDie Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medien
Helena Ulbrechtová, Siegfried Ulbrecht, Kerstin Susanne Jobst (eds.), Jaraslava Ananka, Martina Čechová, Gernot Howanitz, Heinrich Kirschbaum, Alexander Kratochvil, Miroslav Olšovský, Radomír Vlček, Iryna ZabiiakaMeziválečná ruská emigrace a SLÚ
PhDr. Dana Hašková
17. 1. 2024