Rozpracované granty a jiné projekty


Granty

Cherchez la femme. Female Characters in Late Byzantine Literature
2023–2025

Řešitelský tým / Team members:
Markéta Kulhánková, PI:
www.slu.cas.cz
www.muni.cz
Florin Leonte:
kkf.upol.cz
Petra Melichar:
www.slu.cas.cz

Poskytovatel: GA ČR (23-06509S)
A research project funded by the Czech Science Foundation (GA ČR)

Projekt je zaměřen na inovativní analýzu ženských postav v pozdně byzantské literatuře. Je založen na mezižánrovém zkoumání literárních textů, analýze korpusu a naratologických metodách. Společným zkoumáním „fikční“ i „nefikční“ literatury projekt překračuje hranice tradičního bádání, které se zaměřovalo zejména na pátrání po historických informacích v těchto textech. Místo toho jsou v rámci projektu kriticky zkoumány jednotlivé ženské postavy, narativní struktury, v nichž jsou postavy zakotveny, a genderově podmíněná textová dynamika, jež ovlivňuje jejich konstrukci. Cílem tak je hlubší porozumění zákonitostem prezentace žen v byzantské literatuře. Literární zkoumání korpusu textů bude doplněno o srovnání s relevantními památkami materiální kultury. Projekt přispěje nejen k byzantologii, ale také k rychle se rozvíjející disciplíně historické naratologie, konkrétně k teorii postav a jejich konstrukce v předmoderní literatuře.

Hlavními výstupem bude monografie nabízející komplexní naratologickou analýzu ženských postav v pozdně byzantské literatuře, dále budou publikovány odborné studie a bude uspořádána konference o postavách a konstrukci postav v byzantské literatuře.

The project offers a fresh analysis of female characters in late Byzantine literature, achieved through the trans-generic examination of literary texts, combining corpus analysis with narratology. By studying both ‘factual’ and ‘fictional’ genres, the project moves beyond traditional modes of analysis, which have focused on extracting historical facts from these texts. It aims instead to understand how Byzantine literature represented women, through the critical analysis of individual female characters, the narrative structures in which they are embedded, and the gendered textual dynamics which determine their presentation. The analysis of a corpus of key texts will be enriched by comparison with relevant material culture. As well as enriching the study of Byzantium, this project also contributes to the rapidly developing field of historical narratology, by adding to the narrative theory on characters and characterization in pre-modern literatures.

The main output of the project will be a monograph offering the first complex narratological analysis of female characters in the late Byzantine literature. Further a series scholarly papers will be published, and a conference on characters and characterization in Byzantine literature will be organized.


Kritická edice Pentateuchu v chorvatskohlaholských středověkých památkách
2021–2023
Řešitel: prof. Mgr. Petra Stankovska, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Cílem projektu je zpracování kritické edice textu Pentateuchu dochovaného v biblických čteních chorvatskohlaholských středověkých misálů a breviářů v rozsahu zhruba 1300 veršů. Ve vydání bude text ze dvou základních rukopisů (jednoho misálního a jednoho breviářního) přepsán do latinky a doplněn variantami ze všech dostupných památek. V doprovodné studii bude na základě zjištěných variant popsána textová tradice zkoumaných částí Bible. Zpřístupněním textu Pentateuchu v chorvatskohlaholské tradici ve všech jeho dnes dostupných variantách bude odborné veřejnosti umožněno jeho další zkoumání a zhodnocení jeho místa v tradici staroslověnského a církevněslovanského překladu Bible.

Dokončené granty a jiné projekty


Granty dokončené

Církevněslovanské hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václava IV.
2016–2018
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Analýza kalků v češtině a lužické srbštině
2016–2018
Řešitel: Mgr. Katja Brankačkec, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Nevěsta-cizinka, vyslankyně a zbožná žena: císařovny v pozdní Byzanci (1204–1453)
2014–2017
Řešitel: Mgr. Petra Melichar, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Staroslověnská lexikografie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii
2012–2016
Řešitel: PhDr. František Čajka, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině (spolu s MFF UK)
2012–2015
Řešitel: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (MFF UK)
Spoluřešitel: PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.)
Poskytovatel: GA ČR

Distribuce a funkce minulých tvarů ve starší lužické srbštině, staré češtině a staré polštině
2011–2013
Řešitel: Mgr. Katja Brankatschk, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Řecko-staroslověnský slovník – index IV (dokončení)
2009–2012
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR

Komplexní konfrontační popis slovní zásoby ruštiny a češtiny s přihlédnutím k její dynamice
2007–2011
Řešitel: PhDr. Iveta Krejčířová
Poskytovatel: GA AV ČR

Dodatky k prvnímu dílu Slovníku jazyka staroslověnského
2008–2010
Řešitel: Mgr. František Čajka
Poskytovatel: GA ČR

Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii - studie a komentovaná edice
2008–2010
Řešitel: Mgr. František Čajka
Poskytovatel: GA AV ČR

Byzantská filosofie v kontextu evropského myšlení
2007–2009
Řešitel: ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Poskytovatel: GA ČR

Jihokarpatská ukrajinská nářečí z autentických záznamů: texty a písně
2007–2009
Řešitel: Mgr. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA ČR

Areálové studie slovní zásoby jihokarpatských ukrajinských nářečí východního Slovenska
2007–2009
Řešitel: Mgr. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA AV ČR

Vzájemnost a nevzájemnost. Sondy do česko-slovenských literárních vztahů
2007–2009
Řešitel: PhDr., PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR

Slovanské bájesloví v díle K. J. Erbena
2007–2009
Řešitel: PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (EÚ AV ČR, v. v. i.)
Spoluřešitel: Mgr. Marcel Černý (SLÚ AV ČR, v. v. i.)
Poskytovatel: GA ČR

Řecko-staroslověnský slovník – index III
2004–2008
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR

Velký chorvatsko-český slovník
2003–2006
Řešitel: prom. fil. Nikolaj Savický, CSc.
Poskytovatel: GA ČR

Český dialektologický výzkum ukrajinských nářečí bývalého Československa: historie, výsledky, perspektivy
2003–2005
Řešitel: prom. fil. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA ČR

Databáze a metodologický komentář k účasti západoslovanských literatur na formování českého literárního vývoje 1918–1989
2002–2004
Řešitel: PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Poskytovatel: GA AV ČR
Projekt se skládá ze dvou částí: vytvoření bibliografické databáze a sborníku studií k tématu recepce západoslovanských literatur v českém prostředí v průběhu 20. století, zachycujících uzlové momenty tohoto procesu.

Staroslověnský slovník na základě rukopisů 10.–11. století
2000–2002
Řešitel: PhDr. Emilie Bláhová, CSc.
Poskytovatel: GA ČR

Slavica v české řeči II. Překlady ze slovanských literatur v českém tisku (1861–1890)
2000–2002
Řešitel: PhDr. Jiří Bečka, CSc.
Poskytovatel: GA ČR

Srovnávací neologie slovanských jazyků
2000–2002
Řešitel: prom. fil. Nikolaj Savický, CSc.
Poskytovatel: GA AV ČR

Dějiny české paleoslovenistiky a byzantologie
2000–2002
Řešitel: PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
Poskytovatel: GA AV ČR

Stručná mluvnice ukrajinštiny. Publikační grant
2000
Řešitel: prom. fil. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA AV ČR

Besědy Řehoře Velikého. Příprava edice církevněslovanské památky vzniklé v Čechách v 11. století
1997–1999
Řešitel: prom. fil. Václav Konzal
Poskytovatel: GA ČR

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu II. Kulturní a vědecký přínos
1997–1999
Řešitel: Mgr. Ljubov Běloruss-Běloševská
Poskytovatel: GA ČR

Stručná mluvnice ukrajinštiny
1996–1999
Řešitel: prof. PhDr. Oldřich Leška, CSc., od r. 1997 prom. fil. Růžena Šišková
Poskytovatel: GA AV ČR

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu I. Kulturní a vědecký přínos
1993–1995
Řešitel: Mgr. Ljubov Běloruss-Běloševská
Poskytovatel: GA ČR


Mezinárodní spolupráce
Mobilitní projekty v rámci meziakademické dohody (dokončené)

Současné elektronické materiálové základny bulharských a českých neologizmů – teoretické a aplikované aspekty
(2017–2019)
Řešitel: Ústav bulharského jazyka prof. L. Andrejčina BAN, Sofia

Bulharsko-české vztahy v kontextu evropských myšlenek a kulturních proudů v 19.–20. století
(2017–2019)
Řešitel: Historický ústav BAN, Sofia


Projekty dokončené

GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny
2016–2020
Řešitel: PhDr. Štefan Pilát, Ph.D.
Poskytovatel: MK ČR, NAKI II (DG16P02H024)

Ruské výtvarné umění ve sbírce Galerie výtvarného umění v Náchodě
2014–2015
Řešitel: PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.
Výzkumný projekt bude řešen na základě smlouvy o spolupráci mezi SLÚ AV ČR, v. v. i., a Galerií výtvarného umění v Náchodě v rámci tzv. regionální spolupráce

Projekt na podporu spolupráce FF UK s AV ČR v roce 2012

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Ústav východoevropských studií FF UK se dohodly na spolupráci v rámci Projektu na podporu spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Podstata projektu spočívala jednak v pedagogickém působení pracovníků Slovanského ústavu na Filozofické fakultě v zimním semestru 2012/2013, jednak ve společné organizaci a realizaci VIII. ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů v listopadu 2012 a v následné přípravě publikačního výstupu.
Cíle, charakteristika a specifikace projektu... (pdf)

Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii (do roku 1945)
2012–2013
Řešitel: doc. PhDr. Martin Hetenyi, Ph.D. (UKM FF UKF, Nitra, SR)
Řešitel: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha, ČR)
Poskytovatel: MŠVVaŠ SR (APVV), MŠMT ČR (AIP ČR)
SK-CZ-0012 (IČ, Slovenská republika); 7AMB12SK161 (IČ, Česká republika)

Po stopách sv. Cyrila a Metoděje ve slovenské a české bibliografii
2010–2011
Řešitel: PhDr. Peter Ivanič, PhD. (Slovenská republika)
Řešitel: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc. (Česká republika)
Poskytovatel: MŠVVaŠ SR (APVV), MŠMT ČR (AIP ČR)
MEB 0810026 (identifikační číslo, Česká republika)

EKFRASIS: popis uměleckých děl v literatuře byzantské a byzantsko-slovanské – skutečnost a legenda
2009–2011
Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR
Poskytovatel: Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR
Zahraniční partner: École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Paříž (Francie)
M300920901
Česká strana:
Řešitel: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Hlavní spoluřešitel: Mgr. Vlastimil Drbal, Ph.D.
Francouzská strana:
Řešitel: Prof. Paolo Odorico
Hlavní spoluřešitel: PhDr. Filippo Ronconi


20. 2. 2023