Mezinárodní spolupráce


Projekty v rámci mezinárodních programů

Název zastřešující organizace: Union Académique Internationale

Název programu: Greek-Old Church Slavonic Lexicon-Index, No. 76

Název projektu: Řecko-staroslověnský slovník-index

Koordinátor/řešitel: Akademie věd ČR/Slovanský ústav/Václav Čermák

Počet spoluřešitelů: 5

Účastnické státy: ČR, Rusko, Německo, Bulharsko

Prioritní témata v rámci meziakademických dohod (Mobility Projects)

Litevská akademie věd (LMA), Vilnius
Institute of Lithuanian Literature and Folklore

• projekt: The Rhetoric of Sincerity in Central and Eastern European Literatures from 19th Century to the Present (2024–2026)

Slovinská akademie věd a umění (SAZU), Ljubljana
Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

• projekt: Dialogue between Lexicographers and Language Users (2024–2025)

Rumunská akademie věd (Academia Română), București
Institute for South-East European Studies

• projekt: The Bilingual (Church Slavonic-Romanian) Grammar of the 17th Century Attributed to Staico Grammaticus (2023–2025)

Bulharská akademie věd (BAN), Sofia
Institut za Bălgarski ezik "prof. Ljubomira Andrejčina" na BAN

• projekt: The Use of Modern Technologies in Opening Lexicographical Heritage – The Theoretical and Methodological Aspects of Preparing the Source Materials for a Bulgarian-Czech Dictionary Database (2023–2024)

Běloruská akademie věd NASB, Minsk

• projekt: Belarusian-West Slavic linguistic and cultural connections: past, present, perspectives (2020–2022; předčasně ukončeno v březnu 2022)

Lotyšská akademie věd LZA, Riga

• projekt: Latvian-West Slavic linguistic and cultural connections: past, present, perspectives (2019–2022)


Spolupráce SLÚ AV ČR se zahraničními institucemi v rámci meziústavních dohod


Chorvatsko:

Staroslavenski institut HAZU, Zagreb

Тémata spolupráce (2023–2027):
• staroslověnská a církevněslovanská lexikografie
• chorvatsko-české literární vztahy ve středověku a raném novověku

Bosna a Hercegovina:

Institut za jezik, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo

Témata spolupráce (2023–2027):
• zkoumání bosenských a českých literárních tradic a kultur
• staroslověnská a církevněslovanská lexikografie
• textologie středověkých památek: srovnávací výzkum bosenských a českých středověkých textů

Slovinsko:

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (ZRC SAZU), Ljubljana

Témata spolupráce (2023–2026, 2019–2022, 2014–2016):
• Lingvistika a lexikografie: Česko-slovinská lexikologie a lexikografie

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana

Literární věda:
• ukončený projekt Europa – Mitteleuropa – Österreich. Peripherien und Minoritäten bei Karl Markus Gauss / Evropa – střední Evropa – Rakousko. Periférie a minority u Karla Markuse Gausse (2019–2022; 2017–2019)

Švédsko:

Department of Languages and Literatures, Göteborgs universitet, Göteborg

Literární věda:
• ukončený projekt Europa – Mitteleuropa – Österreich. Peripherien und Minoritäten bei Karl Markus Gauss / Evropa – střední Evropa – Rakousko. Periférie a minority u  Karla Markuse Gausse (2019–2022; 2017–2019)
• ukončený projekt Mitten in Europa – Mobilitäten und Zwischenräume. Peter Härtlings Erzählen • Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR:
ukončený projekt Literatura a vědění, reg. č. M300921201
Řešitelka za českou stranu: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Řešitel za partnerskou stranu: Prof. Dr. Edgar Platen, Univerzita v Göteborgu, Švédsko
Délka trvání: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015

Slovensko:

Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Literární věda:
• projekt Interkulturní výzkum evropských literatur mezi Východem a Západem; Literární mytologie jako odraz kulturní a traumatické paměti lidstva od 90. let 20. století (2021–2024)
• ukončený projekt Ruská literatura v Evropě, Evropa v ruské literatuře: Rusko od impéria k postimpériu – problematika literární recepce soudobého Ruska v evropském kulturním kontextu (2011 –2013)

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Dějiny ruské emigrace v ČSR:
• ukončený projekt Ruská emigrace v Československu: Biografický lexikon (2012 –2018)

Německo:

Slavishes Seminar Albert Ludwigs Universität, Freiburg

• obecná smlouva o spolupráci a dohoda o poskytnutí materiálu pro „Corpus of Spoken Rusyn“ (2020–2024)

Ukraina:

Instytut ukrajinskoji movy NANU, Kyjev

Dialektologie:
• zpracování lexikografického materiálu I. Paňkevyče a M. A. Hrycaka (2016–2022)

Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni NANU, Kyjev

Lingvistika a lexikografie:
• lexikologie a lexikografie ukrajinštiny a češtiny v synchronním a historickém aspektu
• ukončený projekt „Dynamika slovní zásoby současné ukrajinštiny a češtiny“ (2011– 2015)

Užhorods’kyj nacional’nyj universytet, Užhorod

Dialektologie:
• spolupráce při terénních i archivních výzkumech, vytvoření interaktivní mapy lexika jihokarpatských nářečí (2017–2022.)
• rozvoj spolupráce v oblasti lingvistiky a literární vědy (2017–2022)

Lotyšsko:

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Riga

• ukončený projekt Baltoslovanské pohraničí, lotyšsko-české / lotyšsko-slovenské /lotyšsko-polské jazykové a kulturní vztahy (2019–2022)

Bělorusko:

„Instytut movaznaustva imja Jakuba Kolasa“ Centra dasledavannjae belaruskaj kul´tury, movy i literatury NAN Belarusi, Minsk

• ukončený projekt Bělorusko-slovanské pohraničí, bělorusko-české / bělorusko- slovenské / bělorusko-polské jazykové a kulturní vztahy (2020–2022)

Bulharsko:

Institut za Bălgarski ezik "prof. Ljubomira Andrejčina" na BAN, Sofia

Lingvistika a lexikografie:
• slovanská neologie, lexikologie, lexikografie v 21. století

Makedonie:

Institut za makedonskiot jazik, Universita ve Skopje, Skopje

Paleoslovenistika:
• ukončený projekt Rečnik na crkvenoslovenskiot jazik od makedonska redakcija

Itálie:

Università degli studi di Bergamo, Bergamo

Lingvistika a lexikografie:
• Ukončený projekt: kategorie substantiva z morfopragmatického aspektu

Belgie:

Belgický svaz germanistů, Brusel

• projekt Theatralität in Literatur, Kunst und Kultur (2012–2014); výstup: společné tematické číslo časopisu Germanoslavica


Ukončené dohody

Dohody o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Ruskou akademií věd (ukončené):

Institut slavjanovedenija RAN, Moskva

Paleoslovenistika:
• vliv řeckého jazyka na formování staroslověnského lexikálního fondu (2012–2014)
• paleografické studium písemných památek (2012–2014)
• srovnání řeckého lexika se staroslověnským (2009–2011, navazuje na předchozí 2006—2008)
• příprava a edice církevněslovanských památek: Besědy Řehoře Velikého, Grigorovičev parimejník (2006–2008)
• příprava nového doplněného vydání jednosvazkového staroslověnského slovníku (2003–2005)

Dějiny ruské emigrace v ČSR:
• projekt Kulturní a vědecké dědictví ruské emigrace v meziválečném Československu (2012–2014)
• projekt Na rubeže kultur: russkaja emigracija v mežvojennoj Čechoslovakii (2009–2011)
• ruští vědci – představitelé humanitních oborů v meziválečném Československu
• projekt Ruské vědecké, kulturní a politické instituce v meziválečném Československu (2006–2008)

Institut mirovoj literatury RAN, Moskva

Dějiny ruské emigrace v ČSR:
• projekt A. L. Bém a ruská literární emigrace v Praze (2006–2008)

Institut russkoj literatury (Puškinskij dom) RAN, Sankt Peterburg

Dějiny ruské emigrace v ČSR:
• projekt Vzájemné kulturní vztahy mezi centry ruské meziválečné emigrace: Korespondence A. Remizova (Paříž) s N. Zareckým, A. Bémem, J. Ljackým (Praha) (2012– 2014, navazuje na předchozí 2009–2011, 2006–2008)

Institut russkogo jazyka imeni V. V. Vinogradova RAN, Moskva

Paleoslovenistika:
• projekt Staré církevněslovanské památky českého původu jako pramen staroslověnské a staroruské lexikografie (2012–2014, navazuje na předchozí 2009–2011, 2006–2008)

Lingvistika a lexikografie:
• projekt Dynamika slovní zásoby a gramatického systému ruštiny a češtiny: obecné problémy a srovnávací aspekty (2012–2014)
• projekt Inovační projekty v ruské a české lexikografii: teoretické problémy a praktické aplikace (2009–2011)
• projekt Lexikologie a lexikografie ruského a českého jazyka v synchronním aspektu: obecné problémy a konkrétní výzkumy (2006–2008)
• projekt Srovnávací výzkum dynamiky slovní zásoby ruštiny a češtiny (2003–2005)

Institut rossijskoj istorii RAN, Moskva

Dějiny ruské emigrace v ČSR:
• projekt Kulturní a vědecké dědictví ruské emigrace v meziválečném Československu (2012–2014)

Dohody o spolupráci mezi AV ČR a Bulharskou akademií věd (ukončené):

Institut za Bălgarski ezik na BAN, Sofie

Lingvistika a lexikografie:
• projekt „Současné elektronické materiálové základny bulharských a českých neologizmů – teoretické a aplikované aspekty“ (2017–2019)
• projekt „Slovanská lexikografie začátkem 21. století“ (2014–2016)
• projekt „Slovní zásoba češtiny a bulharštiny prizmatem současné lexikografie“ (2008–2010)
• projekt „Koncepce akademického bulharsko-českého slovníku. Analýza dvoujazyčné lexikografie v českém a bulharském prostředí“ (2005–2007)

Kirilo-Metodievski naučen centăr na BAN, Sofie

Paleoslovenistika:
• projekt Rejstříky ke slovanskému překladu knihy proroka Jeremiáše (2008 –2010)
• projekt Rejstříky ke slovanskému překladu knihy proroka Ezechiela (2005 –2007)
• projekt Výzkum staroslověnského překladu Starého zákona (2002–2004)

Institut za literatura na BAN, Sofie

Dějiny slavistiky:
• projekt Bulharsko a Čechy v XVIII.–XIX. století – kulturní tradice a jejich modernizace (2008–2010)
• projekt Úloha tradic křesťanské kultury na počátku utváření novodobé národní identity a její projevy v literatuře raného bulharského obrození (2005–2007)

Institut za istoričeski izsledvanja na BAN, Sofie

Literární věda:
• projekt Česká slavistika o Bulharech od počátku 19. století do roku 1918 (2011–2013)

Dohody o spolupráci mezi AV ČR a Polskou akademií věd (ukončené):

Instytut Slawistyki PAN

Literární věda:
• projekt Reflexe filozofického myšlení ve slovanských literaturách (2012 –2014)

Dohody o spolupráci mezi AV ČR a Slovenskou akademií věd (ukončené):

Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Literární věda:
• projekt Rusko: od impéria k postimpériu – problematika literární recepce soudobého Ruska v evropském kulturním kontextu (2012–2014)
• projekt Recepce ruské poezie v evropském kontextu (2007–2009)
• projekt Ruská poezie 20. století (2004–2006)

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

Paleoslovenistika:
• projekt Cyrilometodějské dědictví v českém a slovenském prostředí (2012–2014)17. 1. 2024