Slovanský ústav AV ČR – KRONIKAZ naší činnosti v minulých letech


Z naší činnosti v roce 2022


Záštita nad mezinárodním projektem

I v roce 2022 převzal ředitel Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning, tentokrát na téma 9. slovanský sborník protiválečný – Lidice 80, který již tradičně podporuje zájem o literaturu, rozvíjí autorské psaní a seznamuje žáky se slovanskými jazyky i historií sousedních států.

Anotace sborníku...


Přednáška o bulharském literárním kánonu

Slovanský ústav byl spoluorganizátorem přednášky prof. Nikolaje Aretova z Ústavu literatury Bulharské akademie věd o bulharském literárním kánonu perspektivou 21. století, která se uskutečnila 1. prosince 2022 v Bulharském kulturním institutu v Praze.


Kolokvium Mnohojazyčnost ve středověké a raně novověké Evropě

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádal 30. listopadu 2022 kolokvium na téma Mnohojazyčnost ve středověké a raně novověké Evropě.

Kolokvium se uskutečnilo v rámci výzkumného tématu Evropa, kořeny integrace, utváření lokálních, národních a evropských identit, které je součástí výzkumného programu Strategie AV21: Anatomie evropské společnosti.

Pozvánka...

Program...


Mezinárodní konference Východní Evropa včera a dnes: aktuální výzvy, otázky a úkoly českých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy

Historický ústav AV ČR, v. v. i. – Výzkumné centrum dějin a kultury východní Evropy – ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., Historickým ústavem FF MU v Brně, Ústavem historických věd FF Univerzity Pardubice, Ústavem východoevropských studií FF UK v Praze a Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádaly v Brně 9. listopadu 2022 mezinárodní konferenci Východní Evropa včera a dnes: aktuální výzvy, otázky a úkoly českých bádání o dějinách a kultuře východní Evropy, na níž byla diskutována aktuální témata zaměřená na dějiny a kulturu východní Evropy jako „geopolitického a kulturního prostoru někdejšího ruského impéria“.

Pozvánka...

Program...

Anotace...


Týden Akademie věd ČR

V době od 31. 10. do 6. 11. 2022 proběhl další ročník festivalu vědy nazvaný Týden Akademie věd ČR, který zahrnoval přednášky, výstavy, akce v jednotlivých akademických ústavech, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Pro zájemce byly připraveny přednášky a exkurze.

SLÚ se zapojil uspořádáním Dne otevřených dveří ve středu 2. 11. 2022 a tří přednášek:

  • Julie Jančárková: Ilja Jefimovič Repin (1844–1930). Pondělí 31. 10. 2022.
  • Markéta Kulhánková: Digenis Akritis: superhrdina po byzantsku. Úterý 1. 11. 2022.
  • Vladislav Knoll: Kolik slovanských jazyků znal středověk? Čtvrtek 3. 11. 2022.

Chcete-li vyjádřit svůj názor na organizaci a průběh letošního ročníku Týdne Akademie věd, můžete se zapojit do online průzkumu na adrese https://www.tydenavcr.cz/anketa/.


Konference Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija

SLÚ byl spoluorganizátorem mezinárodní konference Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija, která se uskutečnila na chorvatském ostrově Krk ve dnech 20.–22. října 2022 a na níž vědci z 12 zemí představili výsledky svých bádání v oblasti charvátskohlaholské a cyrilometodějské problematiky.

Program...


10. byzantologický den

V pořadí již 10. setkání byzantologů uspořádala 21. října 2022 v Brně v Knihovně Hanse Beltinga Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., ve spolupráci s Centrem raně středověkých studií Masarykovy univerzity.

Pozvánka a program...


Workshop Researching the Carpathians

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., společně s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a dalšími akademickými ústavy uspořádal ve dnech 13.–14. října 2022 workshop Researching the Carpathians. Transregional Perspectives on Knowledge-Making in the Carpathians o problematice Zakarpatí, jeho obyvatel a specifik.

Pozvánka a program...


Workshop na téma kulturní paměti a traumatu v literatuře

Ve dnech 17.–18. října 2022 proběhl v prostorách Slovanského ústavu v Praze workshop na téma Literární mýty 20. století na pozadí kulturní paměti a traumatu, který společně uspořádaly Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Ústav svetovej literatúry SAV.

Program...


Časopis Germanoslavica dostal cenu za mimořádné zásluhy o německý jazyk 

Časopis Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien vydávaný Slovanským ústavem Akademie věd ČR získal prestižní ocenění Nadace Eberharda Schöcka za mimořádné zásluhy o kulturní přínos v oblasti německého jazyka. Porota vyzdvihla výjimečný a celoevropský přínos časopisu, který byl založen již v roce 1931.  

„Germanoslavica jsou jedním z nejuznávanějších časopisů o německo-českých
a slovansko-germánských vztazích v jazyce, literatuře, kultuře a historii. Časopis má trvalé zásluhy na stavbě společného evropského domu,“
uvedl při udělení ceny mluvčí poroty Helmut Glück, profesor Bamberské univerzity.

Cenu převzal šéfredaktor časopisu Dr. Siegfried Ulbrecht 8. října 2022 v Baden-Badenu.
(https://kulturpreis-deutsche-sprache.de/die-preistraeger/)

Časopis Germanoslavica byl založen již roku 1931. Později bylo jeho vydávání přerušeno z politických důvodů a znovu obnoveno až v roce 1994.

Institucionální cenu za kulturní přínos v oblasti německého jazyka uděluje od roku 2001 Nadace Eberharda Schöcka v Baden-Badenu. Cílí na kulturní činitele a počiny, které šíří kvalitní a srozumitelnou němčinu a přispívají k prohlubování jazykového povědomí německojazyčného kulturního prostoru za jeho hranicemi. V porotě zasedají vysokoškolští pedagogové a profesoři.

Cena je rozdělena do tří sekcí: Cena Jakoba Grimma udělovaná umělcům, Cena za iniciativu udělovaná vzdělávacím projektům a Institucionální cena udělovaná televizním a rozhlasovým vzdělávacím pořadům, institucím či redakcím novin a časopisů. Předchozím nositelem Institucionální ceny se stalo např. Německojazyčné společenství Belgie, Cenu Jakoba Grimma v roce 2021 obdržela spisovatelka Herta Müllerová, nositelka Nobelovy ceny.

Foto z předání ocenění


Přednáška v Jazykovědném sdružení

V rámci podzimního programu Jazykovědného sdružení ČR přednesla dr. Jana Kocková (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.) 6. října 2022 přednášku nazvanou Při hraní karet – beim Kartenspielen – играя в карты. Ekvivalenty neurčitých tvarů slovesných v češtině, ruštině a němčině, v níž přiblížila výzkum ekvivalentů neurčitých tvarů slovesných v češtině, ruštině a němčině podpořený korpusovou analýzou na základě paralelního korpusu InterCorp ČNK.
Neurčité tvary slovesné jsou morfologicky nepříliš homogenní skupinou, jejich pojetí navíc bývá ovlivněno různými tradicemi lingvistického přístupu. Ty se projevují jak v popisu a výzkumu neurčitých tvarů slovesných v jednotlivých jazycích (především slovnědruhové zařazení), tak sekundárně v lexikografii a v morfologické anotaci korpusů.

(Další přednášky Jazykovědného sdružení najdete na webu: https://www.jazykovednesdruzeni.cz/program-podzimniho.../)


Výstava Neznámý fotograf Jaroslav Tkadlec (1851—1927) a jeho cestování Kavkazem

Ve středu 5. října 2022 proběhla slavnostní vernisáž výstavy Neznámý fotograf Jaroslav Tkadlec (1851—1927) a jeho cestování Kavkazem pořádané Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., na jejíž přípravě se podílela i pracovnice SLÚ dr. Julie Jančárková.

Inženýr Jaroslav Tkadlec, pozdější prezident Pražské paroplavební společnosti, v roce 1894 již jako zkušený cestovatel projel Kavkazskou vojensko-gruzínskou dráhu. Ta byla v dané době považována díky přírodním scenériím i zachovaným památkám za jednu z nejkrásnějších cest Evropy. Své několikaměsíční putování po dnešní Gruzii, Arménii i Rusku zaznamenal na fotografiích, jejichž rozsáhlý konvolut se dodnes zachoval ve sbírkách Ústavu dějin umění AV ČR. Výstava prezentuje výběr z těchto snímků, částečně ale také další, námětově odlišné Tkadlecovy fotografie uložené ve sbírkách Přírodovědecké fakulty UK.

Výstava je volně přístupná z ulice Na Perštýně a Husova 24 hodin denně až do 19. února 2023.

Pozvánka...   


Setkávání kultur: Kašubové a jiné národy

Ve dnech 3. a 4. října 2022 se v pražském Polském institutu uskutečnila mezinárodní konference věnovaná Kašubům, jejich jazyku a kultuře.

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., reprezentovali dr. Mirosław Jankowiak, který hovořil o historii výzkumu kašubštiny v Čechách, a dr. Vladislav Knoll, jehož příspěvek byl věnován jazykové sémantice a derivátům slov “bënë” i “bùten” v literární kašubštině.

V rámci konference byl v pondělí 3. října v refektáři kostela sv. Jiljí v Praze představen český překlad románu Aleksandra Majkowského Remusův život a dobrodružství: kašubské zrcadlo. Následovala beseda autora překladu, historika Miloše Řezníka s organizátorkou konference, literární vědkyní prof. dr hab. Adelou Kuik-Kalinowskou o překladech z kašubštiny do češtiny, zazněly i kašubské písně v podání Tomasze Fopkeho.

Program konference...   


Lužickosrbsko-český slovník

Ve čtvrtek 22. září 2022 se v prostorách Ústavu Českého národního korpusu konalo setkání lexikografické sekce Jazykovědného sdružení, na němž dr. Katja Brankačkec (Slovanský ústav AV ČR) a dr. Michal Škrabal (Ústav Českého národního korpusu FF UK) společně pohovořili o možnosti dokončit Lužickosrbsko-český slovník Jiřího Mudry.


Prezentace Slovanského ústavu ve Slovinsku

V úterý 20. září 2022 vystoupil ředitel Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., dr. Václav Čermák v Lublani na konferenci pořádané Ústavem pro jazyk slovinský Frana Ramovše Centra vědeckého výzkumu Slovinské akademie věd a umění u příležitosti 70. výročí úmrtí slovinského lingvisty Frana Ramovše (1890–1952), jenž se věnoval výzkumu slovinských dialektů a onomastice. V. Čermák stručně představil výzkumné projekty Slovanského ústavu, vydávané časopisy, publikace a slovníkové databáze; publikum zaujal například digitální portál staroslověnštiny GORAZD: www.gorazd.org.

Kromě pořádající instituce a SLÚ se konference zúčastnili zástupci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a filologicky orientovaných ústavů ze Záhřebu, Skopje, Bratislavy, Bělehradu, Krakova či Celovce.


Přednáška o ukrajinské kinematografii

Německý historický ústav ve Varšavě, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Bulharský kulturní institut v Praze společně uspořádaly dne 15. září 2022 v Bulharském kulturním institutu v Praze přednášku prof. dr. Diny Jordanové nazvanou Ukrainian Cinema: What is it and how to make it visible?

Pozvánka...


Prezentace publikace Poloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii

Ve čtvrtek 8. září 2022 se v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze uskutečnila slavnostní prezentace nové publikace Poloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii, kterou osobně představili její editoři Helena Ulbrechtová a Radomír Vlček.

Fotoalbum z prezentace publikace


Přednáška
o česko-kašubských kulturních vztazích

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie a Collegium Carolinum společně uspořádaly v úterý 14. června 2022 v prostorách SLÚ AV ČR přednášku
prof. dr hab. Adely Kuik-Kalinowské
(Akademia Pomorska w Słupsku) na téma česko-kašubských kulturních vztahů
„Czesko-kaszubskie kontakty kulturowe. Tradycja i współczesność.“

Pozvánka...   


Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., na Veletrhu vědy

Slovanský ústav se i v tomto roce ve dnech 2.–4. června 2022 zapojil do největší populárně naučné akce v České republice – Veletrhu vědy 2022.

Ve stánku SLÚ se zájemci mohli seznámit s odbornou knižní produkcí týkající se např. staroslověnštiny, nářečí bývalé Podkarpatské Rusi nebo slovanských jazyků a literatur či osobně pohovořit s vědci o vznikajících jazykových databázích a dalších výzkumných projektech. Pro hravé návštěvníky byly připraveny kvízy, na nichž si lze vyzkoušet znalost různých slovanských jazyků a zjistit, v čem jsou rozdílné, nebo si prověřit znalosti literatur našich slovanských sousedů. Již tradiční součástí našeho stánku byla písařská dílna, v níž si pomocí starobylého písařského náčiní novodobí písaři vyzkoušeli, jak se psalo hlaholicí a naučili se i pár staroslověnských slovíček. Součástí stánku byla malá výstava věnovaná dějinám ukrajinské kultury.

Více informací o Veletrhu vědy na https://www.veletrhvedy.cz/.

Fotoalbum z veletrhu


9. byzantologický den

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., uspořádaly v pátek 20. května 2022 v prostorách Slovanského ústavu AV ČR 9. byzantologický den.

Program a anotace...   


Ocenění Učené společnosti České republiky

Učená společnost České republiky udělila Mgr. Jiřímu Dyndovi, Ph.D., cenu v kategorii „mladší vědecký pracovník“ za mimořádný vědecký přínos v oblasti paleoslovenistiky a ve výzkumu předkřesťanského náboženství Slovanů. Cenu J. Dynda převzal spolu s dalšími oceněnými osobnostmi na valném shromáždění Učené společnosti ČR v pondělí 16. 5. 2022.

Tisková zpráva...   

Foto z předání ocenění


Foto: Zdeněk Tichý


Dialektologická přednáška

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia uspořádaly ve středu 11. května 2022 přednášku dr. Katarzyny Konczewské (Instytut Języka Polskiego PAN v Krakově) na téma Языковые контакты на польско-белорусском пограничье.

Pozvánka...


Workshop Způsoby využití informatiky při lexikografickém zpracování staroslověnské slovní zásoby

Komise pro církevněslovanské slovníky při MKS ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., uspořádala v prostorách Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., i s možností online připojení dne 4. dubna 2022 workshop Způsoby využití informatiky při lexikografickém zpracování staroslověnské slovní zásoby.

Program...


Literární podvečer Ars poetika

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádal ve středu 23. března 2022 ve spolupráci se Slovanskou knihovnou a Bulharským kulturním institutem literární podvečer věnovaný bulharské spisovatelce Blaze Dimitrové u příležitosti 100. výročí jejího narození.

Pozvánka...


Přednáška profesora Dr. Stefana Rohdewalda

V pondělí 21. února 2022 proběhla on-line přednáška profesora Dr. Stefana Rohdewalda z Lipska na téma Transosmanische Mobilitätsdynamiken: Zugänge zu einer gemeinsamen Geschichte des östlichen Europas und des Nahen Ostens.

Pozvánka / EinladungZ naší činnosti v roce 2021


Prezentace nových publikací

Bulharský kulturní institut v Praze a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádaly ve středu 24. listopadu 2021 prezentaci dvou nově vydaných publikací, při níž jejich autoři Jakub Mikulecký a Marcel Černý představili v Galerii Bulharského kulturního institutu v Praze 1 své knihy Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou: Neoficiální bulharská literatura 1944–1989 a Sounáležitostí a soudržností k vzájemnému pozná(vá)ní. Sondy z kulturních vztahů mezi Čechy a Bulhary do vzniku ČSR.

Pozvánka...


Křest knihy Jakuba Mikuleckého

Ve středu 10. listopadu 2021 se v Literární kavárně nakladatelství Academia uskutečnil slavnostní křest nové knihy Jakuba Mikuleckého Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou.

Pozvánka...


Den otevřených dveří

Po roční přestávce se dne 3. listopadu 2021 v rámci Týdne Akademie věd ČR uskutečnil Den otevřených dveří, při němž se zájemci mohli seznámit s aktuálními projekty a publikacemi všech tří oddělení Slovanského ústavu. Pro školní třídy byly připraveny krátké přednášky, ve kterých se děti dozvěděly, co je a jak vypadá staroslověnština, že církevní slovanština byla třetím klasickým jazykem Evropy nebo čím se od sebe vzájemně liší slovanské jazyky. Hraví návštěvníci si mohli vyzkoušet drobné hry, kvízy a písařskou dílnu.


Mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., Historickým ústavem FF MU, Ústavem východoevropských studií FF UK, Filozofickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku a Sdružením moravských pracovišť AV ČR uspořádaly v budově Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., ve dnech 20.–22. 10. 2021 mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách.

Pozvánka a program...   

More information (ENG)...

Fotoalbum ze sympozia


Přednáška o báčské rusínštině

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádaly v úterý 19. 10. 2021 přednášku nazvanou Otázka genetického zaradenia báčskej rusínčiny, kterou proslovil Dr. Siniša Habijanec, pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislavě.

Pozvánka a pokyny...   


8. byzantologický den

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala 1. října 2021 v prostorách Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v pořadí již 8. byzantologický den.

Program a abstrakty...   


Přednáška o německo-západoslovanských vlivech ve slovotvorbě

Katja Brankačkec pronesla dne 9. září 2021 on-line přednášku na téma German-West Slavic Contact in Word Formation: Calques, Semantic Shifts and the Emergence of New Word Formation Types, v níž se zabývala vlivem jazykových kontaktů na slovotvorbu. Na příkladu češtiny a obou lužických srbštin ukázala, jak je možné identifikovat vliv kontaktního jazyka na tvoření nových slov v diachronním pohledu a jak při tom pomáhá i konfrontace vývoje velmi podobných a přece rozdílných jazyků, jako jsou čeština a horní a dolní lužická srbština.
Přednášku uspořádalo japonské Slovansko-eurasijské výzkumné centrum Univerzity v Hokkaido.

Poster...


7. byzantologický den

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., uspořádala v pátek 28. května 2021 od 14°° hod. on-line
7. den byzantských studií.

Program...   (verze 18. 5. 2021)

Abstrakty...   (verze 25. 5. 2021)


O příbězích ze Zakarpatí a jazyce Nikoly Šuhaje a Andyho Warhola

Michal Vašíček se podílel na přípravě podcastu O příbězích ze Zakarpatí a jazyce Nikoly Šuhaje a Andyho Warhola, který je dostupný v rubrice Věda na dosah na webových stránkách AV. Zájemci v něm uslyší, jaký je rozdíl mezi Rusínem a Rusňákem, která místa v Zakarpatí stojí za vidění a proč zástupy Čechů léta jezdily ke špatnému hrobu Nikoly Šuhaje loupežníka. Dozvědí se také, nakolik rusínštinu ovládal slavný americký umělec Andy Warhol, a uslyší, jak vlastně rusínština zní.


Záštita nad mezinárodním projektem

Jako už tradičně, i v roce 2021 převzal Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning, tentokrát na téma 8. slovanský sborník čtenářských dílen, který podporuje zájem o literaturu, rozvíjí autorské psaní a seznamuje žáky se slovanským jazykem sousední partnerské země.

.

Záštita SLÚ...Z naší činnosti v roce 2020


Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal i v roce 2020 záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 7. slovanský sborník pro nejmenší, který podporuje autorské psaní, rozvíjí čtenářskou gramotnost a seznamuje žáky se slovanským jazykem sousední partnerské země.

Záštita SLÚ...


Slovník roku 2020

První dva díly (A–O) Velkého česko-ruského slovníku dostupné veřejnosti z webových stránek SLÚ AV ČR zaujaly odbornou porotu, složenou ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, natolik, že jim v 27. ročníku soutěže JTP Slovník roku 2020 udělila čestné uznání.

Všechny tituly přihlášené do hodnoceného ročníku jsou uvedeny na webových stránkách JTP na této adrese.


Představení knihy Anarchie a evidence: Esej o psaní a vidění

Miroslav Olšovský představil ve čtvrtek 27. 2. 2020 na stanici Český rozhlas Plus v pořadu Témata podle Libora Dvořáka svou novou knihu Anarchie a evidence: Esej o psaní a vidění.

Jeho vystoupení můžete sledovat od 40. minuty 10. sekundy na této adrese.

Přednáška Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinaidy Tulub

V pondělí 10. února 2020 se v prostorách Akademického konferenčního centra uskutečnila zajímavá přednáška doc. Dr. Larisy Cybenko z Vídeňské univerzity na téma Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinaidy Tulub: Krym jako mnohovrstevnatý literární topos.

Pozvánka…   

Fotoalbum z přednášky


Vzpomínky Vladimíra Vavřínka

Od 13. do 17. ledna 2020 vysílal Český rozhlas, stanice Vltava, vzpomínky dr. Vladimíra Vavřínka v rámci cyklu Osudy. Program je dostupný v audioarchivu pod značkou cyklu Osudy a jde jej sdílet i přes FB.

Osudy
Vladimír Vavřínek (1/5). Rozhlasové vzpomínání historika se specializací na byzantsko-slovanské vztahy. Připravila Eva Ocisková. Technická spolupráce Jan Brauner. (2020)Z naší činnosti v roce 2019


Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 6. slovanský sborník dramatický, který podporuje autorské psaní, rozvíjí čtenářskou gramotnost a seznamuje žáky se slovanským jazykem sousední partnerské země...


Přednáška Topos Krymu v ruské literatuře

Ve středu 4. prosince 2019 přednesla vědecká pracovnice Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D., přednášku na téma Topos Krymu v ruské literatuře: mezi pevninou a mořem – Krym jako místo traumatické paměti u Osipa Mandelštama.

Přednáška se uskutečnila v rámci Strategie AV21 Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací na Filozofické fakultě UK.

Pozvánka…


Přednášky na téma Ruská emigrace v ČSR

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., uspořádala 2. prosince 2019 v Akademickém konferenčním centru sérii přednášek na téma Ruská emigrace v meziválečném Československu

Pozvánka a program…

Fotoalbum z přednášek


Diskusní odpoledne na téma Slovanství, nebo slovanská vzájemnost?

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádala v Akademickém konferenčním centru 25. listopadu 2019 slavistické diskusní odpoledne na téma Slovanství, nebo slovanská vzájemnost?

Pozvánka…

Fotoalbum


Prezentace monografie „Kontaminierte Landschaften…“ – v Praze

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s pobočkou Collegia Carolina a Německého historického institutu ve Varšavě uspořádal 20. listopadu 2019 slavnostní prezentaci knihy „Kontaminierte Landschaften“ – Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus s následnou diskusí na téma „kontaminované krajiny“, které se zúčastnili Alexander Kratochvil, Václav Maidl, Sławomir Piontek a Helena Ulbrechtová a kterou moderovala Annika Wienert.

Pozvánka a program...

Fotoalbum z prezentace monografie v Praze


Den otevřených dveří

V rámci 19. ročníku festivalu Týden vědy a techniky AV ČR „otevřel dveře“ všem zájemcům o slovanské jazyky a literatury 13. listopadu 2019 i Slovanský ústav AV ČR.

Pozvánka…

Kontakty a témata…


Přednáška Dobrodružství dialektologického výzkumu na pomezí střední a východní Evropy

V rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR uspořádal Slovanský ústav AV ČR za podpory Národní knihovny ČR – Slovanské knihovny přednášku Dobrodružství dialektologického výzkumu na pomezí střední a východní Evropy, při níž se Dr. Mirosław Jankowiak a Mgr. Michal Vašíček, Ph.D., podělili o své zážitky z terénních výzkumů běloruských a jihokarpatských nářečí: Dr. Jankowiak při té příležitosti představil svou právě vydanou publikaci Současná běloruská nářečí v Lotyšsku.

Pozvánka...


6. byzantologický den

1. listopadu 2019 se uskutečnil v pořadí již 6. den byzantských studií, který uspořádala byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia.

Pozvánka a program...


Ocenění pro Mirosława Jankowiaka

31. října–1. listopadu 2019 se v Minsku konala konference Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы, organizovaná Jazykovědným ústavem Běloruské akademie věd u příležitosti oslav 90 let existence tohoto ústavu. Během prvního dne konference byla mj. přečtena zdravice ředitele Slovanského ústavu AV ČR Mgr. Václava Čermáka, Ph.D. Šesti zahraničním vědcům, kteří se zasloužili o rozvoj bělorusistiky a o šíření běloruské kultury, udělila Běloruská akademie věd vyznamenání. Mezi laureáty byl také náš kolega dr. Mirosław Jankowiak, který byl vyznamenán medailí k 90. výročí založení Běloruské akademie věd, nejvyšším oceněním pro zahraniční vědce.

Fotoalbum z předání ocenění


Prezentace monografie „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus… – ve Vídni

V pondělí 28. října 2019 proběhla na půdě Vídeňské diplomatické akademie za přítomnosti autorů, editorů a předních literárních vědců z Vídně, Prahy, Poznaně a Grazu slavnostní prezentace kolektivní monografie „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten s následnou odbornou diskusí k tématu „kontaminované krajiny“.

Pozvánka a program…

Prezentace podrobněji…

Fotoalbum z prezentace monografie ve Vídni


Přednáška K asymetrii systémů neoklasických a domácích prefixů a prefixoidů v češtině a ruštině

V úterý 10. září 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška doc. Dmitrije Poljakova z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě na téma K asymetrii systémů neoklasických a domácích prefixů a prefixoidů v češtině a ruštině.

Pozvánka...


Slovanský ústav na Veletrhu vědy

Na Veletrhu vědy, který se uskutečnil 6.–8. června 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, prezentoval Slovanský ústav své vědecké projekty i produkci knih a časopisů, ale především pro návštěvníky připravil zvukové ukázky z Harryho Pottera v různých slovanských jazycích, písařskou dílnu, v níž si bylo možné vyzkoušet, jak se psalo hlaholicí či cyrilicí, a pokusit se sestavit věty ve staroslověnštině, nebo mohli návštěvníci řešit zábavné jazykové i literární kvízy ze slovanských jazyků.


5. byzantologický den

Byzantologická sekce České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., uspořádala 31. května 2019 v Akademickém konferenčním centru 5. den byzantských studií.

Program...


Beseda Současná bulharská literatura

Ve středu 22. května 2019 se v zasedacím sále Národní knihovny ČR uskutečnila beseda s ředitelem Národního knižního centra v Sofii Svetlozarem Želevem o současné bulharské literatuře.Slovník roku

Autoři Rusko-české elektronické slovníkové databáze převzali v pátek 10. května 2019 v rámci 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy na pražském Výstavišti prestižní ocenění v soutěži Slovník roku, kterou každoročně pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů.

Ocenění...

Ocenění

Fotoalbum z předání ocenění


Mezinárodní konference Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., uspořádal mezinárodní konferenci Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy.
Konference, nad kterou převzala záštitu předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., se uskutečnila 11.–12. dubna 2019 v Akademickém konferenčním centru v Praze a účastnilo se jí 12 přednášejících z Polska, 6 z České republiky, 4 ze Slovenska, 2 Lužičtí Srbové, po jednom účastníkovi z Maďarska, Ukrajiny a z Chorvatska, po 4 z Litvy a Lotyšska, 2 z Ruska a 2 z Běloruska.

Program...   (aktualizováno)


Přednáška Латгале – мультилингвальный регион балто-славянского пограничья

Ve středu 10. dubna 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška Латгале – мультилингвальный регион балто-славянского пограничья, kterou přednesla Dr. Anna Stafecka z Lotyšské univerzity v Rize.

Pozvánka...


Přednáška Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени

V úterý 19. března 2019 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени, kterou přednesl Prof. Dr. habil. Achim Rabus z Univerzity ve Freiburgu.

Pozvánka...


Mezinárodní konference Nahé jsou všechny národy bez knih

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., a Biblickou komisí při Mezinárodním komitétu slavistů uspořádal u příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínky na nedožité 90. narozeniny doc. Zoe Hauptové v Akademickém konferenčním centru v Praze ve dnech 28. února –1. března 2019 mezinárodní paleoslovenistickou konferenci Nahé jsou všechny národy bez knih.

Konferenci zahájili ředitel Slovanského ústavu AV ČR dr. Václav Čermák, velvyslankyně Republiky Chorvatsko J. E. paní Ljiljana Pancirov, předseda Biblické komise prof. Marcello Garzaniti a za organizační tým dr. Štefan Pilát, vedoucí oddělení paleoslovenistiky a byzantologie.

Program...

Fotoalbum z konference
Z naší činnosti v roce 2018


Den otevřených dveří

V rámci 18. ročníku festivalu Týden vědy a techniky Slovanský ústav AV ČR uspořádal 7. listopadu 2018 Den otevřených dveří, při němž se návštěvníci seznámili s aktuálním výzkumem staroslověnských a církevněslovanských památek i byzantsko-slovanských vztahů či ukrajinských dialektů, s novými způsoby zpracování překladových slovníků slovanských jazyků (např. rusko-českého či slovinsko-českého), s výzkumem evropských a slovanských literatur i s výzkumem činnosti ruské emigrace v meziválečném Československu.
Knihovna nabídla zájemcům k nahlédnutí i k zakoupení publikace a časopisy vydané Slovanským ústavem.

Pozvánka a program...

Týden vědy a techniky

Přednáška Mladá československá republika a ruská emigrace

PhDr. Dana Hašková přednesla v rámci 18. ročníku festivalu Týden vědy a techniky v úterý 6. listopadu 2018 v budově AV ČR na Národní třídě přednášku na téma Mladá československá republika a ruská emigrace.

Po revoluci v roce 1917 utíkaly z Ruska na Západ tisíce lidí. Mezi zeměmi, které těmto emigrantům pomáhaly, zaujímala Československá republika zvláštní místo. V červenci 1921 bylo vládou schváleno nařízení o tzv. Ruské pomocné akci pod osobní záštitou prezidenta Masaryka. Emigranti mohli přijet do ČSR dokončit studia, pokračovat ve vědeckých a pedagogických pracích, pomoci zde zakládat ruská a ukrajinská školní zařízení a rovněž pracovat v zemědělství. Do Československa se stěhovali především vědci, ekonomové, inženýři, agronomové, spisovatelé, umělci a mládež, která zde získávala vzdělání. Praha se tak stala jakýmsi vědeckým centrem ruských emigrantů, mnozí z nich zanechali významnou stopu v dějinách československé vědy, kultury, průmyslu i sportu.

Týden vědy a techniky

Přednáška If it were not for the Tito-Stalin Split… Samuil Bernštejn’s unrealized version of the Macedonian Literary Language

V pondělí 5. listopadu 2018 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška If it were not for the Tito-Stalin Split… Samuil Bernštejn’s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a story told by an unpublished manuscript), kterou proslovil prof. Motoki Nomachi z Univerzity Hokkaido.

Pozvánka...


Mezinárodní vědecká konference Europa – Mitteleuropa – Österreich– Slowenien. Peripherien und Minoritäten bei Karl-Markus Gauß

Slovanský ústav uspořádal ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity v Lublani a s Univerzitou v Göteborgu mezinárodní vědeckou konferenci Evropa – Srednja Evropa – Avstrija – Slovenija. Obrobja in manjšine v literaturi: Karl-Markus Gauss věnovanou současnému rakouskému esejistovi a publicistovi Karlu-Markusovi Gaussovi, který se zabývá především problematikou střední a jižní Evropy a národnostními menšinami žijícími na tomto území. Konference spolu s autorským čtením Karla-Markuse Gausse proběhla 25. října 2018 v Lublani.

Program...

Plakát konference

4. byzantologický den

V pátek 12. října 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici (č. 4a, Praha 1) uskutečnil v pořadí již 4. byzantologický den.

Program...

Digenis Akritas Athens

Rozhlasový pořad

5. července 2018 v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje odvysílal rozhlas Leonardo na stanici Vltava pořad „Nahé jsou všechny národy bez knih...“ aneb O nejstarších památkách staroslověnského písemnictví velkomoravského, který s našimi paleoslovenisty Václavem Čermákem a Františkem Čajkou připravila Eva Ocisková.

Audioarchiv...


Konference Krym – historické, kulturní a literární reflexe

Ve dnech 25.–26. června 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Praze konala mezinárodní vědecká konference Krim – historische, literarische und kulturelle Reflexionen, které se kromě 12 českých odborníků zúčastnili vědci z  Rakouska (3), Německa (5), Švýcarska (2), Izraele (2), Ruska (1) a Ukrajiny (2). Jednotlivé příspěvky se věnovaly různým aspektům studia fenoménu Krym, a to od dob antických přes Krymský chanát a první anexi Krymu Ruskem až do současnosti. Snahou projektu je poprvé systematicky popsat literární topos Krymu, tedy jak je tento prostor zobrazován v krásné literatuře. Kromě ruského literárního pohledu na Krym (který je v současnosti zpracován pouze parciálně), byl zohledněn i pohled ukrajinské literatury na krymský prostor (a skrze ni rovněž pohled literatury krymsko-tatarské). Důraz byl kladen na Krym jako multikulturní a multietnický prostor stejně jako na představu o tomto místě jako „pozemském ráji“. Z aktuálních témat stojí za zmínku analýzy současné ukrajinské popové kultury a prostoru internetu, v němž probíhá tzv. mediální válka o Krym.

Konference se uskutečnila v rámci Strategie AV21 – Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací a pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.

Program...

Fotoalbum z konference

 

Návštěva předsedkyně AV ČR

Ve čtvrtek 31. května 2018 navštívila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová v doprovodu několika členů Akademické rady Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., aby se seznámila s aktuálně řešenými vědeckými projekty i s výhledy do budoucnosti.

Více informací na webu AV ČR


Konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes

Ve dnech 30. května –1. června 2018 proběhla v Akademickém konferenčním centru v Praze již třetí mezinárodní konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Setkání 47 vědců z 9 zemí uspořádaly Slovanský ústav AV ČR, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego a Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Cílem konference bylo ukázat vývoj valenčních přístupů a představit současné výzkumy syntaktických a sémantických vlastností sloves, nově i podstatných a přídavných jmen.

Program...

Fotoalbum z konference


3. byzantologický den

V pátek 25. května 2018 se ve Slovanském ústavu uskutečnil v  pořadí již 3. byzantologický den.

Program...

Byzantine Pair of earrings

Workshop Staroslověnština v digitálním věku

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Praze uskutečnil workshop Staroslověnština v digitálním věku, na němž byly prezentovány dosavadní výsledky digitalizace staroslověnských slovníků zahrnutých do projektu „GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny“ a byly porovnány způsoby jejich zpracování s obdobnými projekty elektronických historických slovníků.

Více na projektovém webu...


Diskusní večer na téma Hranice a identita

Ve středu 21. března 2018 se v prostorách Diplomatické Akademie ve Vídni uskutečnila debata na téma Hranice a identita: Večer ve znamení Evropy, které se zúčastnil dr. Alexander Höllwerth.


Přednáška Rusínsky jazyk 1992–2015

10. dubna 2018 přednesla doc. PhDr. Anna Plišková, PhD, z Ústavu rusínského jazyka a kultury Prešovské univerzity přednášku Rusínsky jazyk 1992–2015: Dosiahnuté výsledky a nové úlohy.

Pozvánka...  


Konference Proměny české slavistiky po roce 1989

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádal pod záštitou předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., ve dnech 5.–7. února 2018 konferenci na téma Proměny české slavistiky po roce 1989.
Cílem setkání bylo zmapovat tematické směřování slavistických oborů na různých slavistických pracovištích po roce 1989, představit transformaci slavistických oborů v České republice, ukázat metody i nová témata výzkumu a nastínit další vývoj.
Konference se zúčastnilo více než 50 odborníků, mezi čestné hosty patřili velvyslanec Slovinské republiky v ČR J.E. mag. Leon Marc, předseda Mezinárodního komitétu slavistů prof. Dr. Boško Suvajdžić z Bělehradu, prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., člen Mezinárodního komitétu slavistů z Bratislavy a doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Zdravice k výročí SLÚ AV ČR...

Program...Z naší činnosti v letech 2005–201713. 11. 2023